Wrzesień 2017 - Employer Poland

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA ZATRUDNIONEGO CUDZOZIEMCA

Zatrudniając pracownika – cudzoziemca na podstawie umowy o pracę, należy stosować takie same zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak w przypadku obywateli polskich.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

NOWY RODZAJ ZEZWOLENIA NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW

W połowie sierpnia ogłoszono Ustawę*, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień europejskiej Dyrektywy**, zobowiązującej państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców. Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury wykonywania pracy krótkoterminowej na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy przez obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland