logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top
Badania profilaktyczne i szkolenia BHP

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP – stanowisko głównego inspektora pracy z dn. 23 marca 2020r.

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie BHP, mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego  oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), biorąc pod uwagę propozycje zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Pracy proponuje następujące rozwiązania:

 1. W przypadku pracowników mających rozpocząć wykonywanie pracy – utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich;

W tym miejscu zaznaczę, iż nie muszą wykonywać wstępnych badań lekarskich:

Osoby przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy:

 • na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, oraz
 • na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dnipo rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy (nie dotyczy osób przyjmowanych do prac szczególnie niebezpiecznych),

 • osoby te muszą przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, oraz
 • nowy pracodawca musi potwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Osoby przyjmowane do pracy, które pozostają jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

 1. W przypadku przeprowadzenia okresowych i kontrolnych badań lekarskich – zawieszenie obowiązku przeprowadzenia badań do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego. Niemniej jednak należy dopełnić obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań. Wystawienie skierowania z zachowaniem wymaganych terminów będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 229 Kodeksu pracy. Niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, pracownicy zobowiązani są do udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami celem odbycia badań zgodnie ze skierowaniem.
 2. Możliwość przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line), którego czas trwania wynosi minimum 3 h lekcyjne. Pracownicy powinni otrzymać komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zapoznanie się się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikającymi z KP,  układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Materiały mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.
 3. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  – przeprowadzenie szkoleń okresowych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line), którego czas trwania wynosi minimum 8 h lekcyjne.
 4. Po odwołaniu stanu epidemii  – przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia.
 5. W przypadku instruktażu stanowiskowego proponuje się utrzymanie obowiązku jego przeprowadzania zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

Źródła:

 1. Ustawa – Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 );
 2. Strona internetowa: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108831,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html ;
 3. Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/medycyna-pracy;
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny;
 5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

18 − pięć =