logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top
Tarcza antykryzysowa - co warto wiedzieć

Tarcza antykryzysowa – szczegóły projektu

W walce z  ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa, Rząd proponuje szereg rozwiązań, kt. głównym celem będzie obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Walka z gospodarczymi  skutkami epidemii ma być oparta na pięciu filarach. Szacunkowa wartość pakietu wynosi ok. 212 mld. złotych. Przewiduje się przyjęcie specustawy pod koniec bieżącego tygodnia.

W niniejszym artykule szczegółowo omówimy najważniejsze założenia projektu.

 1. Bezpieczeństwo pracowników i zabezpieczenie miejsc pracy, zasiłek opiekuńczy

Dofinansowanie przez Starostę

Projekt przewiduje dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż:

 • 6 miesięcy – w przypadku mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
 • 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców.

Wysokość dofinansowania jest zależna od spadku obrotów i wynosi odpowiednio:

1) w przypadku spadku co najmniej 30% – kwota stanowiąca iloczyn liczby pracowników, objętych wnioskiem i 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia;

2) co najmniej 50% – kwota stanowiąca iloczyn liczby pracowników, objętych wnioskiem i 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia;

3) co najmniej 80% – kwota stanowiąca iloczyn liczby pracowników, objętych wnioskiem i 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Starosta także może przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Świadczenia w okresie przestoju ekonomicznego

Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. Dofinansowanie, o kt. mowa wyżej pochodzi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości  50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie, jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia za prace.

Świadczenia postojowe

Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność, wykonuje umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług – przysługuje świadczenie postojowe jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Świadczenie takie przysługuje:

 • obywatelom RP lub
 • posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium RP.

Świadczenie przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę jeśli przychód spadł o co najmniej 15 % w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Powyższego wymogu nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Projekt zawiera także rozszerzony katalog osób uprawnionych do  dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Między innymi wprowadza możliwość uzyskania przez pracującego rodzica dziecka do lat 8, dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu z COVID-19.

Projekt umożliwia pracodawcom ustalanie bardziej elastycznych warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy: ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Składki ZUS

Dotychczasowe propozycje Rządu o odroczeniu lub rozłożeniu na raty składek ZUS napotkały liczne kontrowersje ze strony przedsiębiorców. Prawdopodobnie ostateczny projekt ustawy o COVID-19 będzie przewidywał zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50%. Pracownicy nie stracą składek – przewiduje się, że będą pokryte przez FGŚP.

Inne rozwiązania, odroczenia niektórych obowiązków

 1. Przewiduje się przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Przypominamy, że Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W przypadku spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR tj. przed 13 października 2019 r. – obowiązek zgłaszania informacji do CRBR upływa w dniu 13 kwietnia 2020r. W przypadku spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS;
 2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 za część roku 2020 – uchwałę może podjąć Rada Gminy;
 3. Zwolnienie od podatku PCC umowy pożyczki zawieranych do 31 sierpnia 2020r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.
 4. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 5. Obniżenie wysokości czynszu najmu w przypadku powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, jeżeli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego działalność została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa – o 90% w stosunku do czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy.
 6. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.
 7. Możliwość udzielenia przez Starostę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w kwocie do 5 000 złotych. Umorzeniu będzie podlegała pożyczka wraz z odsetkami, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 6 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 8. Wydłużenie terminu ważności orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służb i organów, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 9. Przedłużenie terminu do 180 od dnia skutecznego rozwiązania umowy na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe). Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń.
 10. Możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
 11. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.
 12. Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 13. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do 2019 r.
 14. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.
 15. Wydłużenie terminu na zapłatę zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Powyższe rozwiązania mają zapewnić płynność finansową i bezpieczeństwo pracowników. Obecnie trwają ostateczne pracę nad projektem ( Uwaga: projekt jeszcze nie wszedł w życie), który, jak zaznaczono na wstępie, ma być przyjęty pod koniec bieżącego tygodnia.

Będziemy dla Państwa na bieżąco aktualizować informacje związane z przyjęciem projektu.

Stan prawny: 25.03.2020r.

Źródła:

 1. Projekt z dnia 21 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 2. Strona internetowa: https://www.gazetaprawna.pl/;
 3. Strona internetowa:https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa.

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

osiemnaście − 10 =