logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top
Profil Zaufany co warto wiedzieć

Profil Zaufany ePUAP – ułatwienie w załatwianiu spraw bez wychodzenia z domu.

W okresie pandemii koronawirusa, stosując się do nakazów wprowadzonych przez Rząd w Polsce istotne jest aby ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Pozostają jednak pilne sprawy, które przy obecnych zaleceniach oraz przez fakt, że większość urzędów oraz instytucji jest zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów, stają się utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe do załatwienia. Przydatne jest więc posiadanie oraz posługiwanie się narzędziami uwierzytelniającymi naszą tożsamość. Dzięki nim bez drukowania, własnoręcznego podpisywania i skanowania, można zdalnie uzupełniać, podpisywać i składać wnioski, bądź inne e-dokumenty między innymi do Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Skarbowego, czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Platforma ePUAP

Mając profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) skontaktowanie się z odpowiednim urzędem jest o wiele szybsze i nie wymaga wychodzenia z domu. Platforma ePUAP jest to urzędowa platforma, na której został udostępniony katalog spraw, pogrupowanych w kategorie. Każdy może wchodzą w odpowiednią zakładkę wybrać zagadnienie, które go interesuje bądź wyszukać placówkę, w której ma coś do załatwienia.

Zanim jednak załatwienie wybranej sprawy stanie się w ogóle możliwe, należy na ePUAP założyć konto i utworzyć profil użytkownika. Następnie wymagane jest potwierdzenie swoich danych, wykorzystując do tego:

 • punkt potwierdzający;
 • swoje konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny:
 • nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Dopiero po uwierzytelnieniu, profil staje się profilem zaufanym i można z niego korzystać podpisując dokumenty generowane elektronicznie.

Profil zaufany

Zgodnie z art. 3 pkt pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ‘profilem zaufanym’ definiujemy środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który został wydany w sposób, o którym mowa w przedmiotowej ustawie. Dane o których mowa powyżej to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Również cudzoziemcy mogą założyć profil zaufany, istotne jest jednak aby posiadali numer PESEL.

Osobę z kontem na ePUAP i posługującą się wyżej opisanym profilem można w sposób jednoznaczny zidentyfikować. Profil zaufany choć sam w sobie nie jest podpisem elektronicznym, to jest swoistym środkiem identyfikacji elektronicznej, który umożliwia złożenie podpisu zaufanego.

Należy podkreślić, że profil zaufany jest specjalnie zabezpieczony. Nikt poza osobą uprawnioną – właścicielem – nie może go używać. Służy to przyjęciu, że osoba posiadająca profil zaufany i go używająca jest wiarygodna, a podpis przez nią elektronicznie złożony pochodzi od niej i jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

Złożenie wiążącego podpisu jest możliwe w okresie ważności profilu zaufanego. Zgodnie z §9 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, profil zaufany potwierdza się na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata. Osoba posiadająca profil zaufany może dokonać przedłużenia jego ważności: 1) samodzielnie w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany, potwierdzając tę czynność przy wykorzystaniu profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 2) w punkcie potwierdzającym.

Sprawy, jakie można załatwić dzięki profilowi zaufanemu

Dzięki profilowi zaufanemu można między innymi załatwić sprawę dotyczącą – według katalogu:

 1. Kwarantanna np.: kwarantanna domowa – złożenie oświadczenia przez obywateli o braku możliwości zainstalowania aplikacji Kwarantanna Domowa.
 1. Sprawy ogólne np.: złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.
 1. Odpis Aktu Stanu Cywilnego: złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, w tym małżeństwa, urodzenia, zgonu.
 1. Zameldowanie np.: złożenie wniosku pobytu stałego lub czasowego.
 1. Przedsiębiorczość np.: prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej – złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Sprawy Obywatelskie np.: Narodziny dziecka – złożyć wniosek mający na celu zgłoszenie urodzenia dziecka.
 1. Podatki, opłaty, cła np.: opłacenie mandatu – wniesienie odwołania lub zażalenia do wydanej decyzji lub postanowienia w sprawach podatkowych złożony za pośrednictwem organu wydającego decyzję lub postanowienie.
 1. Motoryzacja i transport np.: Prawo jazdy – wniesienie podania o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami.
 1. Zdrowie np. złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 1. Budownictwo i mieszkania np.: złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Profil zaufany przydaje się nie tylko do korzystania z ePUAP, ale również z usług online na portalach urzędowych takich jak:

 • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – można tu wysłać wnioski dotyczące tarczy antykryzysowej (wniosek o zwolnienie ze składek ZUS), sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie konta ubezpieczeniowego w ZUS;
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) – na przykład można tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce;
 • Portal podatkowy – można tutaj zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • E-Platforma MS Krajowy Rejestr Krany – można tutaj pobrać zaświadczenie o niekaralności;

Podpis składany na pismach kierowanych drogą elektroniczną do wybranych urzędów, potwierdzony danymi profilu zaufanego to wygodne i bezpłatne rozwiązanie. Oczywiście osoby zainteresowane mogą wybrać i korzystać z płatnego narzędzia tj. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

 

Źródła:
 • https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/profil-zaufany-i-podpis-elektroniczny-zalatwianie-spraw-online-na-biznes-gov-pl-oraz-innych-serwisach-administracji;
 • https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego(Dz.U. 2018 poz. 1760).

 

Autor: Aplikant Radcowski Linda Zawiślak
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

pięć + osiemnaście =