logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top
Tarcza antykryzysowa - co warto wiedzieć

Tarcza antykryzysowa – świadczenia postojowe, dofinansowanie, czas pracy.

W poprzednim artykule z dnia 25 marca 2020r. „Tarcza Antykryzysowa – szczegóły projektu”, analizowaliśmy najważniejsze założenia będącego jeszcze na etapie prac parlamentarnych projektu ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową.

Specustawa, obejmująca szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, których głównym celem jest utrzymanie płynności finansowej i bezpieczeństwo pracowników została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 31 marca 2020r. 

W niniejszym artykule omówimy kluczowe kwestie związane z  przyznaniem świadczenia postojowego, warunki ubiegania się o dofinansowanie w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, a także instrumenty, umożliwiające pracodawcom wprowadzenie bardziej elastycznych warunków zatrudniania.  

DOFINANSOWANIE 

Zgodnie z art. 15g ust. 1 i 2 Ustawy o zwalczaniu COVID-19, Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Skorzystanie przez przedsiębiorcę z w/w rozwiązań jest obwarowane spełnieniem poniższych przesłanek:

 1. Niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.;
 2. Nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości (  zgodnie z art.11 lub art.13ust.3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. –Prawo upadłościowe );
 3. Wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
 4. Jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców.

JAKIE ROZWIĄZANIA MOŻE WPROWADZIĆ PRZEDSIĘBIORCA ORAZ JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE?

Nawiązując do w/w przepisu Ustawy o zwalczaniu COVID-19, przedsiębiorca może wprowadzić:

 • przestój ekonomiczny – wypłacając pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W tym przypadku wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wyjątek! Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Zgodnie z informacją pozyskaną z WUP w Krakowie, w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto), w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat.  Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • obniżony wymiar czasu pracy – obniżając wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. Wyjątek! Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto).

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca wraz z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, a jeśli w zakładzie nie działają organizacje związkowe – z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie obowiązują zasady dotyczące wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Zgodnie z art. 15g ust. 14 Ustawy o zwalczaniu COVID-19, w porozumieniu określa się co najmniej:

1)grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2)obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3)okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

DO KOGO POWYŻSZE ROZWIĄZANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Powyższe rozwiązania stosuje się zarówno do pracowników, które zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostają z pracodawcą w stosunku pracy, jak i do  osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosują się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

NA JAKI OKRES PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA ?

Świadczenia, o których mowa powyżej przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA?

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dołączając kopię umowy zawartej z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, jeżeli przedsiębiorca miał zadłużenie z tytułu składek i zawarł umowę z ZUS lub uzyskał decyzję w sprawie spłaty zadłużenia, a także kopię porozumienia, w którym określono warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu Praca.gov.pl lub w formie papierowej, wysyłając pocztą na adres Urzędu.

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 15 zzc Ustawy o zwalczaniu COVID-19, starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, który to okres może zostać wydłużony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zwartej przez Starostę z przedsiębiorcą.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – KOMU PRZYSŁUGUJE I NA JAKICH WARUNKACH?

Kolejne rozwiązanie przewidziane Ustawą – świadczenie postojowe – przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Zgodnie z art. 15 zq Ustawy, świadczenie postojowe przysługuje osobie, która:

 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. W tym przypadku można uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie w wysokości 2 080 zł przysługuje, jeżeli:

 • Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło przed 1 lutym 2020 r. i działalność ta nie została zawieszona, a przychód, który został uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożony wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS;
 • Nastąpiło zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z jej prowadzenia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS;
 • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • Jesteś obywatelem RP lub osobą posiadającą prawo pobytu czasowego lub stałego pobytu zamieszkującą na terytorium RP, lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP.

Świadczenie w wysokości 1 300 zł przysługuje, jeżeli:

 • Podatek jest rozliczany kartą podatkową oraz następuje zwolnienie z opłacania podatku VAT;
 • Nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Jesteś obywatelem RP lub osobą posiadającą prawo pobytu czasowego lub stałego pobytu zamieszkującą na terytorium RP, lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP.
 • wykonuje umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło. W tym przypadku możesz otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (czyli mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Aby skorzystać  ze wsparcia, muszą być spełnione następujące przesłanki:
 • Umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020r.;
 • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS;
 • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • Jesteś obywatelem RP lub osobą posiadającą prawo pobytu czasowego lub stałego pobytu zamieszkującą na terytorium RP, lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP.

W JAKIM TERMINIE I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby, o której mowa wyżej, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został ogłoszony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zs Ustawy. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy. Uwaga! W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji od której stronie przysługuje prawo odwołania do właściwego sądu w terminie i na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego , za pośrednictwem ZUS.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu Praca.gov.pl lub w formie papierowej, wysyłając pocztą na adres właściwego ZUS.

NIENALEŻNE POBRANIE ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

W przypadku, gdy świadczenie zostało przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego lub wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona – Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna.

ZMIANY DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

W związku z wystąpieniem COVID-19 dopuszczalne jest wprowadzenie bardziej elastycznych warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy, a mianowicie:

 • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego pracownika do nie mniej niż 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego pracownika do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
 • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
 • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Powyższe rozwiązania może zastosować pracodawca, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., a także, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Na zakończenie, pragnę zaznaczyć, że w dniu 7 kwietnia 2020r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zawiera kolejne rozwiązania mające przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Wśród zgłoszonych propozycji znajdziemy m in.: 

 • umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
  w związku z COVID-19; 
 • umożliwienie spółkom akcyjnym na podejmowanie decyzji za pomocą środków porozumienia się na odległość;  
 • zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych;
 • podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż wskazany w otrzymanym zezwoleniu. W tym przypadku zezwolenie nie będzie wygasać w związku z nierozpoczęciem działalności w okresie w nim wskazanym;
 • umożliwienie składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków o wydanie zaświadczeń;
 • dodatkowe ułatwienia dla cudzoziemców, przebywających na terytorium RP na podstawie  wizy Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego.

W kolejnym artykule omówimy zagadnienia związane z prawem do pobierania zasiłku opiekuńczego, pożyczką dla mikroprzedsiębiorców, kwestię zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ulgi  w podatkach.

Zachęcamy do regularnego zaglądania i śledzenia zmian na naszej stronie.

Źródła:
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2020 poz.568 );
 • https://www.gov.pl/;
 • Projekt ustawy z dnia 07 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

dwanaście + sześć =