logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Cudzoziemcowi

Cudzoziemiec, zamierzający podjąć zatrudnienie na terytorium RP musi uzyskać legalną podstawę do jej wykonywania. Jednym z dokumentów, umożliwiającym rozpoczęcie wykonywania pracy na legalnej podstawie jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dalej: „oświadczenie” ). Warunkiem wstępnym wykonywania pracy w procedurze uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy do rejestru oświadczeń wniosku o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy do wykonywania pracy do wykonywania pracy na terytorium Polski.

Kogo dotyczy?

Pracę na podstawie oświadczenia mogą wykonywać obywatele 6 wymienionych państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 

Warto wskazać, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy nie może zostać zarejestrowane, jeśli praca cudzoziemca jest związana z działalnością sezonową. Oświadczenia mogą być rejestrowane w podklasach PKD niewymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca.

Kto i gdzie składa oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia

Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia wpisanego do rejestru oświadczeń nie może przekraczać łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Dzięki centralnemu systemowi ewidencji widoczne są oświadczenia, które zostały na danego cudzoziemca zarejestrowane w różnych urzędach w Polsce.

Pracodawca musi zawiadomić PUP o tym, czy cudzoziemiec podjadł pracę. Po wpisaniu przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń pracodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić ten urząd o podjęciu pracy przez cudzoziemca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy albo niepodjęciu pracy przez cudzoziemca – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Pracodawca lub cudzoziemiec mogą (ale nie muszą) powiadomić PUP o zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia. Za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca bądź przekazanie do tego urzędu nieprawdziwych informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu przez niego pracy grozi kara grzywny do 5 000 zł.

W trakcie pracy na podstawie oświadczenia (6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy) cudzoziemiec może zmienić pracodawcę. Nowy pracodawca musi jednak wystąpić o uzyskanie nowego oświadczenia na pozostały cudzoziemcowi okres. Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w oświadczeniu.

Koszty związane z oświadczeniem

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń jest zobowiązany uiścić jednorazową opłatę w wysokości 30 zł.

Niezbędne dokumenty

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dołącza do wniosku o wydanie oświadczenia:

  • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca;
  • dowód wpłaty (30 zł);
  • oświadczenie podmiotu o niekaralności;
  • Aktualny wyciąg z KRS lub CEIDG.

Kiedy może nastąpić odmowa wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń?

Zgodnie z Ustawą o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy( Dz U. 2004 nr 99 poz. 1001) Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisu do rejestru oświadczeń. Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Obligatoryjna odmowa następuje w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy lub osoba fizyczna działająca w jego imieniu dopuścili się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego.

Odmowa także może nastąpić w przypadku wyczerpania limitu okresu, na jakie oświadczenie może zostać zarejestrowane.

Od stosownej decyzji odmownej będzie można odwołać się organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  2. https://www.gov.pl/web/rodzina/oswiadczenia-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi

Autor: Prawnik Julia Pasternak
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

trzy × 4 =