logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Zmiana warunków wykonywania pracy przez Cudzoziemców w okresie pandemii – czy pracodawca może obniżyć Cudzoziemcowi wynagrodzenie lub zmniejszyć wymiar czasu pracy?

Przepisy ustawy COVID-19 wprowadziły możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności zmiany lub uzyskania nowych dokumentów uprawniających cudzoziemców do wykonywania legalnej pracy na terytorium Polski. Trzeba jednak podkreślić, że pracodawcy mogą skorzystać z takich rozwiązań, jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków.

Zgodnie z ogólnymi przepisami regulującymi zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, pracodawca ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi pracę za takim wynagrodzeniem oraz w takim wymiarze czasu pracy, jakie zostały określone w dokumencie uprawniającym cudzoziemca do pracy w Polsce, czyli w większości przypadków w zezwoleniu na pracę lub w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę.

Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby skorzystać ze specjalnych rozwiązań dla pracodawców, jest świadczenie pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie uzyskanego:

 • zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową,
 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Blue Card),
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • dokumentów dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony przez pracodawcę, jest skorzystanie z poniżej wskazanych uprawnień określonych w ustawie COVID-19:

 • praca zdalna;
 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy;
 • zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy;
 • porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy.

Dopiero łączne spełnienie powyższych przesłanek, umożliwia pracodawcy modyfikację warunków zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli powyższe przesłanki nie zostaną spełnione, podmiot, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi na innych warunkach niż dotychczasowe, – np. obniżyć wynagrodzenie lub zmniejszyć wymiar czasu pracy, musi w pierwszej kolejności uzyskać nowy dokument legalizujący pracę cudzoziemca na terytorium Polski.

Co grozi pracodawcy za nielegalne powierzenie wykonywania pracy Ccudzoziemcowi?

Powierzenie pracy cudzoziemcowi niezgodnie z warunkami wskazanymi w odpowiednich dokumentach legalizujących pracę – takich jak zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę, stanowi nielegalne zatrudnianie cudzoziemca i rodzi odpowiedzialność wykroczeniową nie tylko po stronie pracodawcy, ale również cudzoziemca. Obecnie, za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca pracodawcy grozi grzywna od 1.000 do 30.000 zł.

Stan prawny na dzień 15 października 2020 r.

Źródło:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1409)

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

sześć + 20 =