logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Zatrudnianie Cudzoziemca w Warszawie – formalności związane z procedurą

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie od lat przoduje w ilości wydawanych zezwoleń na pracę. Pracodawcy, którzy chcą powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, często muszą zmagać się z wieloma problemami w zakresie uzyskiwania dla swoich pracowników dokumentów uprawniających do legalnego wykonywania pracy, jak również  z interpretacją obowiązujących przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Sytuację dodatkowo utrudnia wprowadzony stan epidemii i związane z nim liczne i częste zmiany przepisów prawnych.

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zatrudnieniem Obcokrajowca?

Warunkiem powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na pracę oraz legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, przyjmując do pracy cudzoziemca przebywającego już na terytorium Polski, warto zweryfikować jakim dokumentem pobytowym posługuje się dany cudzoziemiec. Dokumentami takimi mogą być np.: wiza, karta pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy) lub paszport biometryczny pozwalający na legalne przebywanie w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.

Wyjątkiem od powyższej zasady, iż  warunkiem legalnego powierzenia wykonywania pracy jest posiadanie zezwolenia na pracę, jest tzw. procedura uproszczona, obejmująca obywateli 6 wybranych państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Procedura uproszczona umożliwia legalne wykonywanie pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy (dalej: ”oświadczenie”). Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nie może by dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a okres rejestracji takiego oświadczenia wynosi z reguły 7 dni roboczych. Obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę, jak i oświadczenia o powierzeniu wykonywania, ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

Pracodawca występuje do właściwego wojewody o wydanie zezwolenia na pracę, a w przypadku gdy jest to zezwolenie typu S – zezwolenie na pracę sezonową, pracodawca występuje do właściwego starosty. W przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – pracodawca składa wniosek do właściwego ze względu na siedzibę/miejsce stałego  pobytu – urzędu pracy.

Formalności i wskazówki związane z postępowaniem przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie 

 1. Obecnie, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim można złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę w następujących trybach:
 •  Tryb e-zezwolenie na pracę (eZPC) – obecnie tryb ten dostępny jest dla wniosków o zezwolenie typu A, oraz rekomendowany dla zawodów zwolnionych z obowiązku uzyskania informacji starosty. 

Wskazówka! Wymagane posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego pracodawcy, a także elektronicznej informacji starosty, jeśli jest wymagana.

 • Tryb obsługi koordynowanej (TOK) – Tryb Obsługi Koordynowanej (TOK)  przeznaczony jest do obsługi postępowań umożliwiających szybszą legalizację zatrudnienia  personelu opiekuńczego, dla wniosków z załączoną informacją starosty w celu zatrudnienia na umowę o pracę na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą powyżej 1 roku oraz pracowników na umowę o pracę w przypadku braku uprawnienia do zatrudnienia na podstawie oświadczenia rejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Wskazówka! Wymaga zgłoszenia wniosku do TOK poprzez formularz aktywny w 24 godzinnych sesjach 2 krotnie w miesiącu.

 • Tryb elektroniczny – Pracodawca składa wniosek poprzez portal praca.gov.pl z zaznaczeniem listownej formy kontaktu, następnie wydruk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przesyła do urzędu.
 • Tryb kancelaryjny (listowny) – Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę w formie papierowej za pośrednictwem biura podawczego lub operatora pocztowego. Tryb ten wymaga rejestracji do systemu informatycznego. Wskazówka! Wysyłając wniosek drogą pocztową warto zachować dla siebie potwierdzenie nadania – jako dowód złożenia wniosku. 
 1. Czas  rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę wynosi średnio od 2 miesięcy do 6 miesięcy. Jeśli jednak Wnioskodawca złoży cały komplet wymaganych dokumentów, tym samym czyniąc zadość wymaganiom stawianym przez Urząd, można spodziewać się wydania stosownego zezwolenia na pracę już po 1 miesiącu. 

Z uwagi na specyfikę trybów składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, czas oczekiwania na wydanie zezwolenia zależy w dużej mierze od wybranego przez pracodawcę trybu składania wniosku. Jeżeli pracodawca wybierze składanie wniosku w Trybie Obsługi Koordynowanej, zapewni to szybsze i sprawniejsze wydanie zezwolenia na pracę.  Natomiast złożenie wniosku  w Trybie Obsługi Niekoordynowanej zazwyczaj znacząco wydłuża czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę. 

Wskazówka! Przed złożeniem dokumentów warto zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego lub skonsultować sprawę ze specjalistą w zakresie ich kompletności i prawidłowości. Nigdy nie zaszkodzi dołączyć do kompletu dokumentów proste pismo przewodnie ze wskazaniem adresu do ew. korespondencji oraz numerem do bezpośredniego kontaktu.

 1. W trakcie całej procedury, pracodawca może kontaktować się z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, celem ustalenia przebiegu postępowania i etapu na jakim jest rozpatrywany wniosek. Z urzędem możesz skontaktować się telefonicznie lub mailowo pod adresem: wrp@mazowieckie.pl

Zgłoszenia wniosków pracodawców do Trybu Obsługi Koordynowanej

Pracodawca, który wnosi o wydanie zezwolenia na pracę typ A, może skorzystać również z Trybu Obsługi Koordynowanej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, wypełniając w tym celu jeden z 5 dostępnych formularzy: 

 • FORMULARZ T – dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą chcącego zatrudnić cudzoziemca do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy ciągnika siodłowego lub kierowcy autobusu,
 • FORMULARZ U – dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą zatrudniającego cudzoziemca na umowę o pracę od co najmniej 3 miesięcy (udokumentowane przepracowanie tego okresu) na podstawie zarejestrowanego w urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i chcącego kontynuować zatrudnienie poprzez wystąpienie o zezwolenie na pracę,
 • FORMULARZ R – dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą zatrudniającego cudzoziemca na umowę inną niż umowa o pracę (umowa zlecenie, umowa o dzieło, inny typ kontraktu) od co najmniej 3 miesięcy (udokumentowane przepracowanie tego okresu) na podstawie zarejestrowanego w urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i chcącego kontynuować zatrudnienie poprzez wystąpienie o zezwolenie na pracę,
 • FORMULARZ O – dla pracodawcy będącego osobą fizyczną chcącego zatrudnić cudzoziemca w gospodarstwie domowym do pełnienia opieki nad członkiem rodziny na stanowisku opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej lub asystent osoby niepełnosprawnej albo do pomocy w domu na stanowisku pomoc domowa lub opiekunka domowa,
 • FORMULARZ D – dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą chcącego zatrudnić cudzoziemca do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę typu A dla innych przypadków niż powyżej określone.

Powyżej wskazane formularze udostępniane są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 2 razy w miesiącu (najczęściej na początku miesiąca i w jego połowie). Sesja formularza jest otwarta przez ok. 24 godziny. Przykładowo, kolejna aktywności formularza zgłoszeń pracodawców do Trybu Obsługi Koordynowanej wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w II połowie stycznia 2021 r. zostanie uruchomiona 4 stycznia 2021 r. ok. godz. 12:00 i będzie aktywna przez 24 godziny. 

Warto wskazać, że w Trybie Obsługi Koordynowanej nie są przyjmowane i obsługiwane wnioski dotyczące przedłużenia zezwolenia na pracę.

Specjalne rozwiązania dla pracodawców i cudzoziemców w związku z pandemią 

Przypominamy, że z uwagi rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulega ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zatrudniając cudzoziemca, warto zadbać o dopełnienie wszystkich wymogów oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na pracę. Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia są daleko idące i oprócz kary grzywny (która może sięgać od 1.000 do 30.000 złotych), w  przypadku poważniejszych uchybień może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu, a cudzoziemiec może być deportowany z  terytorium Polski. Ponadto pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu nielegalnie zatrudnionych przez siebie cudzoziemców do powrotu, w przypadku, gdy decyzja ta podlega przymusowemu wykonaniu. Konsekwencją nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca może być też dodatkowo odmowa wydania zezwoleń na pracę dla nowych cudzoziemców, o które będzie wnioskować dany pracodawca.

Jeżeli masz wątpliwości prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski lub masz problem ze skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów, skontaktuj się ze specjalistą, który udzieli fachowej pomocy w konkretnej sprawie. 

Źródła:


Autor: Radca Prawny Marta Szczepanowska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski