logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie powierzenia wykonywania pracy Cudzoziemcowi

Od około kilku lat do Państwowej Inspekcji Pracy kierowanych jest wiele pytań, dotyczących przestrzegania warunków zatrudnienia cudzoziemców, wynikających z zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy ( dalej: „oświadczenie”). Zatrudnienie cudzoziemca oraz odpowiednie stosowanie przepisów w tym zakresie wciąż wzbudza wątpliwości. Większość kierowanych pytań zawiera w szczególności prośby o doprecyzowanie oraz wyjaśnienie kwestii związanych z możliwością powierzenia pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin niż określone w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu, a zatem również w godzinach nadliczbowych.

CO MÓWI USTAWA?

Zgodnie z art. art. 88f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001), zezwolenie na pracę cudzoziemca określa m.in. wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu. Analogiczną regulację w odniesieniu do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zawiera art. 88z ust. 1 pkt 3 lit. g w/w Ustawy. Z kolei z art. 2 ust. 1 pkt 22a oraz art. 87 ust. 3 tej ustawy wynika, że powierzenie pracy cudzoziemcowi na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na prac lub oświadczeniu jest niedozwolone i nielegalne.

Z uwagi na ilość kierowanych pytań oraz kontrowersje wokół problematyki powierzania pracy  w wyższym wymiarze czasowym, Główny Inspektor Pracy zwrócił się do właściwego merytorycznie w rozpatrywanej sprawie Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących sposobu interpretacji warunku zawartego w zezwoleniu na pracę i oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – w postaci wymiaru czasu pracy albo liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 4 cyt. Ustawy, Minister właściwy do spraw Pracy realizuje zadania poprzez zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy.

W pismach kierowanych do Inspekcji Pracy, wielu Pracodawców podnosiło, że przez tak restrykcyjne postanowienia Ustawy, są zmuszeni do rozliczania pracowników (cudzoziemców) niekiedy do minuty i sekundy, co jest  czasami niemożliwe, z uwagi chociażby na fakt, że ilość godzin pracy w poszczególnych miesiącach jest różna. Wówczas pracodawca może narazić się na zarzut powierzenia pracy w godzinach nadliczbowych.

We wspomnianym piśmie Głównego Inspektora Pracy, zawarta została prośba o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych w celu ewentualnego uelastycznienia ww. warunków określonych w zezwoleniach na pracę i oświadczeniach.

CO WYJAŚNIŁO MINISTERTWO?

Z odpowiedzi Departamentu Rynku Pracy MRPiPS zawartej w piśmie z dnia 3 kwietnia 2019 r. (znak: DRP.VIII.40321.85.2019.AD) wynika, że nie jest dopuszczalne powierzenie pracy cudzoziemcowi w wyższym bądź niższym wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin pracy niż określony w wydanym dla niego zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu, nawet jeżeli powierzenie takiej pracy nie powodowałoby przekroczenia limitów pracy w godzinach nadliczbowych ani naruszenia innych przepisów Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy.

W odpowiedzi wskazano jednak, ze podczas kontroli Pracodawcy należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, bowiem, jak uznaje Ministerstwo, jednorazowe i krótkotrwałe powierzenie pracy cudzoziemcowi w wymiarze wyższym, niż określony w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu nie jest traktowane jako obchodzenie przepisów dotyczących czasu pracy oraz  nie powinno wiązać się z ukaraniem na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Odnosząc się do przytoczonego stanowiska MRPiPS, pracodawca ma obowiązek powierzać pracę cudzoziemcowi dokładnie w takim wymiarze czasu pracy albo w takiej liczbie godzin, które zostały wskazane w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu. Trzeba zauważyć, że przepisy ww. ustawy nie mówią np. o minimalnym (najniższym) wymiarze czasu pracy cudzoziemca lub o minimalnej liczbie godzin pracy, tak jak to jest w przypadku wynagrodzenia cudzoziemca. Czyli, w przypadku zatrudnionego na podstawie umowy o pracę cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pracę na 168 godz. pracy w miesiącu, legalne będzie jedynie powierzenie pracy temu cudzoziemcowi dokładnie w liczbie 168 godz. w każdym miesiącu.

Jednocześnie, z udzielonej odpowiedzi wynika, że przy pracach legislacyjnych, umożliwiających wprowadzenie zmian w powołanej ustawie, Ministerstwo rozważy kwestię doprecyzowania przepisów w tym zakresie.

Podsumowując, pracodawca zatrudniający cudzoziemca nie może powierzyć wykonywanie pracy w wyższym bądź niższym wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin pracy niż określony w wydanym dla niego zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rejestracji oświadczenia lub uzyskania zezwolenia na pracę  i nie wiesz jakie dokumenty będą potrzebne,  skontaktuj się ze specjalistą, który udzieli fachowej pomocy w konkretnej sprawie i załatwi wszystkie formalności za Ciebie.

Źródła:

1. Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy ( Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001);
2.UNP:GIP-20-21336, GIP-GBI.0701.45.2020.3


Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

7 + 13 =