logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące oraz jeżeli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy, powinieneś złożyć wniosek o  wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W tym przypadku, nie musisz wcześniej wnioskować o wydanie osobnego zezwolenia na pracę, ponieważ wydane jednolite zezwolenie, poświadcza prawo do wykonywania pracy na rzecz Twojego pracodawcy i na warunkach

CO TO JEST EXIT TAX? W dniu 24 sierpnia 2018r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając tzw. Exit Tax - podatek od nierealizowanych zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa. Opodatkowanie

Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców regulują przepisy ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( dalej: „ustawa”). UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY Zgodnie z przepisami ustawy, osoby zagraniczne z: państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,

Od 3 lat stale rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w pierwszej połowie 2017 roku, zezwolenia na pobyt czasowy otrzymało około 62 tys. cudzoziemców (jest to 87 proc. wszystkich decyzji). W związku ze stale zwiększającą się liczbą osób legalizujących pobyt  w

W związku z rosnącą liczbą cudzoziemców podejmujących zatrudnienie w Polsce, coraz częściej pojawiają się pytania wokół kwestii udzielana urlopów. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie krążących wokół tego zagadnienia niejasności oraz omówienie podstaw na jakich może być  udzielony urlop. Wstępnie przypomnijmy ogólne zasady udzielana urlopu oraz rodzaje, następnie przejdziemy do kwestii związanej z korzystaniem z tego prawa przez cudzoziemców. URLOP WYPOCZYNKOWY. KTO

W ostatnich miesiącach gorącym tematem wśród całego społeczeństwa jest t zw. RODO. Temat ten wciąż wywołuje dużo pytań oraz obaw przed grożącemu karami finansowymi. W niniejszym artykule wyjaśnimy czym jest RODO, jaki jest jego cel oraz jakie nakłada obowiązki. Co to jest RODO? RODO -  to rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

Jedną z najważniejszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018 r.  jest wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pracę tj. zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową, w porównaniu do pozostałych typów zezwoleń na pracę,  wydaje starosta, na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Mając na uwadze stale zwiększającą się ilość składanych wniosków o wydanie zezwoleń na pracę oraz