Działalność gospodarcza - Employer Poland

ZMIANY W PODATKACH – 2019r.

Rok 2019 wprowadza szereg zmian w podatkach, m.in.: nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Ordynacji Podatkowej.

W niniejszym artykule krótko omówimy istotne zmiany, które zaczęły oraz zaczną obowiązywać w roku 2019.

1. ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA LEASINGU, NABYCIA I UŻYWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FIRMACH

Przed 2019r., wykorzystanie prywatnego pojazdu osobowego w prowadzonej działalności gospodarczej wiązało się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów PIT. W kosztach podatkowych ewidencjonowane były wydatki zgodnie z limitem kilometrówki, który należało odpowiednio wyliczyć. Wydatki związane z zakupem paliwa oraz wydatki eksploatacyjne o ile nie przekraczały wysokości wyliczonego limitu stanowiły koszt uzyskania przychodu. Natomiast od stycznia 2019r. obowiązek prowadzenia tzw. kilometrówki w przypadku używania prywatnego pojazdu osobowego w prowadzonej działalności gospodarczej został zlikwidowany. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 znowelizowanej ustawy o PIT podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej użytkują prywatny pojazd osobowy, mają prawo do ujmowania w kosztach wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdu oraz jego ubezpieczeniem do wysokości limitu 20%.

Do końca roku 2018 większość przedsiębiorców korzystała z umów leasingu operacyjnego, jako że było to opłacalne, ponieważ ujmowanie kosztów dotyczących spłaty rat leasingowych nie było w żaden sposób ograniczone. Przedsiębiorca miał prawo do ujmowania w kosztach podatkowych rat leasingowych w pełnej wysokości.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ww. Ustawy: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt. 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Z powyższego wynika, że możliwość użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu czy dzierżawy lub umów o podobnym charakterze ogranicza się do prawo do ujęcia w kosztach podatkowych wydatków dotyczących spłaty rat w proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu.

Ważne! Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019r. będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. Natomiast w razie wprowadzenia zmian warunków umowy, nowe zasady będą miały zastosowanie.

LIMITY AMORTYZACYJNE:

Od 1 stycznia 2019r. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ww ustawy, kosztu uzyskania przychodu nie stanowią odpisy dotyczące umorzenia wartości początkowej samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości pojazdu, przewyższające kwoty:

 • 225 000 zł – w przypadku pojazdów elektrycznych,
 • 150 000 zł – w przypadku pozostałych pojazdów osobowych (spalinowych i hybrydowych).

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca ma prawo do pomniejszania przychodu o odpisy amortyzacyjne dotyczące zużycia pojazdu osobowego zgodnie z limitem 150 000 zł lub 225 000 zł. Powyższe zasady będą miały zastosowanie również do przedsiębiorców, którzy wprowadzili pojazd osobowy do ewidencji środków trwałych przed rokiem 2019.

WYDATKI EKSPLOATACYJNE:

Przedsiębiorca, który użytkuje pojazd osobowy wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma prawo ująć wydatki dotyczące pojazdu w kosztach w pełnej wysokości, jednak będzie musiał udowodnić, że pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w celach firmowych.

Natomiast przedsiębiorca, który użytkuje pojazd w celach prywatnych oraz w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ma prawo do odliczenia kosztów do wysokości 75%.

UBEZPIECZENIE:

Wydatki związane z zakupem ubezpieczenia OC i NNW nie zostały objęte limitem ani dla przedsiębiorców użytkujących pojazd wyłącznie w celach prowadzenia działalności gospodarczej, ani w celach mieszanych, a zatem można odliczyć w całości.

ZMIANY W PODATKU PIT

Nowością stało się wprowadzenie tzw. usługi Twój e-PIT. Od roku 2019 do obowiązku urzędników należeć będzie przygotowanie właściwych deklaracji podatkowych PIT-37 i PIT-38. Przedmiotowa deklaracja będzie przygotowywana w oparciu o poprzednie zeznania podatkowe, z uwzględnieniem części ulg podatkowych.To podatnik sam zadecyduje czy  chce skorzystać z Twojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Dla kogo usługa będzie dostępna?

 • W 2019r. usługa będzie dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych tj. ci, kt. składają PIT-37 lub PIT-38.

Kiedy będzie można skorzystać z usługi?

 • Usługa zostanie udostępniona od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na Portalu Podatkowymgov.pl.

Jak wygląda zwrot podatku przy skorzystaniu z usługi twój e-PIT?

 • Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3. miesięcy do 45. dni, o ile zeznanie zostanie złożone drogą elektroniczną. Termin 45 dni jest terminem maksymalnym.

Ważne!!!

W sytuacji, gdy podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci przygotowanego zeznania, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Jeżeli z przygotowanego zeznania będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku, a za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu podatnikowi nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

KWOTA WOLNA OD PODATKU

W roku 2019 kwotą wolną od podatku ( od których nie zostanie odprowadzony podatek ) jest kwota 8000 złotych. Czyli podatnicy zarabiający mniej ww. kwoty w skali roku zwolnieni zostaną z obowiązku zapłaty podatku.

NOWA STAWKA CIT

Od 1 stycznia 2019r. została wprowadzona obniżona stawka 9% dla niektórych podatników podatku CIT. W tym miejscu należy przypomnieć, że wcześniejsza stawka wynosiła 15%.

Kogo dotyczy nowa stawka?

 • z nowej stawki mogą skorzystać podatnicy ( tzw. mały podatnik), których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł, a także z pewnymi wyjątkami, podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. rok 2018 poz. 2159). wprowadza natomiast szereg wyjątków, kiedy to obniżona stawka nie będzie miała zastosowania.

Dodatkowe informacje:

Zwolnienie z PIT pracowników do 26 r.ż. – planowane jest zwolnienie osób  poniżej 26 r.ż. od obowiązku zapłaty podatku PIT w przypadku gdy są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie oraz zarabiają mniej niż 7000 zł netto miesięcznie ( próg nie został ostatecznie ustalony). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dalej będą musiały rozliczać podatki. Powyższe zapowiedzi są na etapie negocjacji, planowany termin wprowadzenia – lato bieżącego roku.

Źródła:

 1. https://www.gazetaprawna.pl/
 2. https://www.infor.pl/
 3. https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe.html
 4. https://www.gov.pl/web/finanse
 5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 )
 6. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. rok 2018 poz. 2159).

 

Autor: Hanna Rakitskaya, Aplikant Radcowski

Nadzór Redakcyjny: Paweł Tokarski, Radca Prawny

 

CZYTAJ DALEJ

PROJEKT USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH – CO ZE SOBĄ NIESIE?

W dniu 25 maja 2018r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Istota proponowanych zmian ma polegać na wprowadzeniu skutecznego mechanizmu ścigania podmiotów zbiorowych, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej. W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą ustawą podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Nowe przepisy umożliwią przede wszystkim ukaranie spółek  za czyny zabronione popełnione przez jej zarząd, pracownika, zleceniobiorcę, stałych współpracowników i podwykonawców. Powyższe rozwiązania uzasadnia fakt, iż obecny model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przyjęty w Polsce nie sprawdził się. Według aktualnych danych z Ministerstwa Sprawiedliwości, liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych jest niewielka, ledwo sięga 30. Dzieje się tak zwłaszcza z powodu nieznacznej wysokości nakładanych kar, stosowanych w większym stopniu wobec małych podmiotów zbiorowych. Istotne znaczenie do zastosowania proponowanych zmian mają zobowiązania międzynarodowe wynikające z wiążących Polskę instrumentów prawnych Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY

Podstawowymi założeniami stanowiącymi zasadniczą różnicę wobec obowiązujących regulacji, są:

 • poszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskiwania wyroku skazującego osobę fizyczną.

W nawiązaniu do pkt.1 odpowiedzialność podmiotu zbiorowego może mieć miejsce w przypadku wykazania w toku postępowania, że czyn zabroniony został popełniony. Nie jest przy tym wymagane ustalenie konkretnej osoby fizycznej, jako sprawcy przestępstwa, a wystarczające będzie udowodnienie faktu popełnienia czynu zabronionego przez osobę fizyczną. Projektowana ustawa opiera się na koncepcji tzw. winy anonimowej.

W odniesieniu do pkt.2, proponuje się zniesienie warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w postaci uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej. Powyższa konstrukcja występująca na gruncie obecnie obowiązującej ustawy pozwala uniknąć odpowiedzialności przez to jedynie, iż sprawca będący osobą fizyczną nie zostanie wykryty lub ujęty i w konsekwencji nie będzie możliwe jego osądzenie.

 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgodnie z założeniem przyjętym przez projektodawcę, czyn zabroniony podmiotu zbiorowego popełniony zostaje przez ten podmiot przede wszystkim w przypadku działania (lub zaniechania) jego organu. Warunkiem koniecznym przypisania odpowiedzialności podmiotowi zbiorowemu jest faktyczne prowadzenie przez niego działalności, tzn. podmiot nie poniesie odpowiedzialności za czyny popełnione np. przez członka zarządu popełniającego przestępstwo zupełnie niezwiązane z jego zakresem obowiązków służbowych. Zwolnienie z odpowiedzialności będzie możliwe w przypadku, jeśli wszystkie obowiązane organy i osoby uprawnione do działania w imieniu lub w interesie tego podmiotu zachowały należytą staranność wymaganą w danych okolicznościach, w organizacji tego podmiotu oraz w nadzorze nad tą działalnością.

 

SZCZEGÓLNA OCHRONA SYGNALISTÓW

Nowością w proponowanym projekcie ustawy jest wprowadzenie konstrukcji tzw. sygnalistów – osób, które w interesie publicznym zgłaszają istotne nieprawidłowości w organizacji podmiotu zbiorowego mogące prowadzić do popełnienia czynu zabronionego. Projekt zakłada zagwarantowanie odpowiedniej swobody działania oraz wyeliminowanie zagrożeń związanych z utratą pracy. Przewiduje się zasadę, zgodnie z którą zgłoszenie informacji określonych kategorii rodzić będzie obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

KARY I ŚRODKI KARNE

Zgodnie z proponowanym projektem ustawy,  wysokość kary pieniężnej ustalona zostaje przez ustawodawcę w zakresie od 30 000 do 30 000 000 zł. Maksymalny dopuszczalny wymiar kary pieniężnej jest zatem każdorazowo ograniczony wysokością przychodów osiąganych przez podmiot zbiorowy. Na podstawie ustawy nie należy wszczynać postępowania w odniesieniu do małych podmiotów zbiorowych i w sprawach dotyczących drobnych korzyści majątkowych, tzn. wszczynanie postępowań przeciwko podmiotom zbiorowym następuje wyłącznie w poważnych sprawach. Nowością jest wprowadzenie kary rozwiązania podmiotu zbiorowego, jednak kara ta powinna być orzekana jako ostateczny środek. Wśród środków karnych należy wymienić m.in.: zakaz korzystania z dotacji, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakaz prowadzenia działalności określonego rodzaju czy zamknięcie oddziału.

 

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przewidziana w projekcie ustawy możliwość wystąpienia przez Prokuratora z wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest dopuszczalne w przypadku, gdy okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a podmiot zbiorowy wykazuje zarówno wolę współpracy z organami ścigania, jak i gotowość poniesienia finansowych konsekwencji swojego zawinionego zachowania. Powyższe rozwiązanie jest o tyle korzystne dla podmiotu, że wyrok skazujący wydany w tym trybie nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Według oceny Ministerstwa Sprawiedliwości, projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż wzmacnia warunki uczciwej konkurencji.

Źródła:

 • projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw z dnia 25 maja 2018r.;
 • uzasadnienie do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw z dnia 25 maja 2018r. ( Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości);
 • https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1313223,koncepcja-karania-spolek-w-trzeciej-odslonie.html

 

Autor: Hanna Rakitskaya, Aplikant Radcowski

Nadzór Redakcyjny: Paweł Tokarski, Radca Prawny

 

 

CZYTAJ DALEJ

EXIT TAX – NOWY PODATEK OD PRZENIESIENIA BIZNESU

Designed by Snowing

CO TO JEST EXIT TAX?

W dniu 24 sierpnia 2018r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając tzw. Exit Tax – podatek od nierealizowanych zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa. Opodatkowanie ma dotyczyć tych niezrealizowanych zysków, które podatnik osiągnąłby w Polsce z prowadzenia przedsiębiorstwa albo z papierów wartościowych, udziałów w spółkach i funduszach inwestycyjnych.
(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

CUDZOZIEMCU, URZĄD PRZEWLEKLE ROZPOZNAJE TWOJĄ SPRAWĘ? WNIEŚ PONAGLENIE!

Ponaglenie organu jest środkiem, który przysługuje Cudzoziemcowi,  w razie naruszenia terminu załatwienia sprawy przez organy administracji publicznej. Ponaglenie rozpoznaje organ wyższego stopnia, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające przyczyny zwłoki oraz wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy.

 

 

 

 

KIEDY MOŻNA WNIEŚĆ PONAGLENIE?

Zgodnie z przepisami ustawy kodeks postepowania administracyjnego (dalej: „KPA”),  służy  Ci prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono Twojej sprawy w terminie określonym przepisami prawa (bezczynność);
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

PAMIĘTAJ! Jedynym elementem koniecznym wskazanym przez ustawodawcę, jaki powinno zawierać ponaglenie, jest uzasadnienie.

ILE CZASU MA ORGAN ADMINISTRACJI NA ROZPOZNANIE TWOJE SPRAWY?

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Ale:

 • niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,
 • nie później niż w ciągu miesiąca powinny być załatwiane sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane,
 • w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania – sprawy w postępowaniu odwoławczym,
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy w postępowaniu uproszczonym.

Ustawodawca nie wskazuje przy tym, jakie sprawy należy uznać za szczególnie skomplikowane. Co oznacza, że takie zakwalifikowanie sprawy należy do organu administracji publicznej.

UWAGA! Warto podkreślić, że do terminów określonych powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku przekroczenia terminu załatwienia sprawy decyzja jest oczywiście ważna i skuteczna. Termin załatwienia sprawy przez organ administracyjny zależy przede wszystkim od tego, czy trzeba w niej przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a także od stopnia trudności załatwienia sprawy. Nie sposób dostrzec, że większość spraw administracyjnych, rozpoznawanych w sprawach Cudzoziemców, wymaga przeprowadzenia wnikliwego postępowania dowodowego. Trzeba mieć na uwadze, że organy administracji muszę szczegółowo i dogłębnie przeanalizować zaistniały w sprawie stan faktyczny, jak również wszystkie zgromadzone w sprawie dokumenty.

PRZEKROCZENIE TERMINU

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Organ, który uchybił terminowi, jest zobligowany do wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy. Ustawodawca niestety nie wskazuje, w jakim okresie sprawę powinno się rozstrzygnąć. W ślad za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w wyr. z 24.11.2010 r. (I SAB/Wa 235/10, Legalis) : “Organ wyznaczający na podstawie art. 36 KPA nowy termin załatwienia sprawy jest związany przepisem art. 12 i 35 KPA, a zatem jest obowiązany do ustalenia możliwie najkrótszego terminu”.

DO KOGO WNIEŚĆ PONAGLENIE?

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo, jeżeli nie ma organu wyższego stopnia – do organu prowadzącego postępowanie.

W przypadku postępowań w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, organem pierwszego stopnia prowadzącym postępowanie jest właściwy Wojewoda, natomiast organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu ds. Cudzoziemców.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie,  wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy,  organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.
WAŻNE! Termin ten nosi charakter terminu zawitego i nie ma możliwości jego przedłużenia!

Organ rozpatrujący ponaglenie, zobowiązany jest wydać postanowienie, w którym wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ bezczynności lub przewlekłości, zobowiąże organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Takie postanowienie można z urzędu zmienić, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, które nie były znane w momencie wyznaczania terminu.

Należy podkreślić, że w  przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Podsumowując powyższe rozważania, należy pamiętać o przysługujących nam środkach prawnych, dających możliwość przyspieszenia rozpoznania sprawy. Niemniej, warto mieć również na uwadze specyfikę i liczbę obecnie prowadzonych spraw administracyjnych Cudzoziemców. Zgodnie z danymi znajdującymi się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w I kwartale 2018 r. ponad 50 tys. Cudzoziemców, złożyło wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy oraz ponad 1 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Z roku na rok rośnie liczba składanych wniosków.

SPRAWDŹ SKŁADANE DOKUMENTY

Przed wniesieniem ponaglenia, warto również sprawdzić, czy złożyliśmy wszystkie aktualne i wymagane prawem dokumenty, co jest podstawą szybszego rozpoznania sprawy przez organ administracyjny. To właśnie braki w dokumentach, są główną podstawą dłuższego rozpatrywania spraw Cudzoziemców, które to braki, mogą pojawić się na różnych etapach postępowania. Mając na uwadze wydłużone terminy rozpatrywania spraw o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pamiętaj również, aby nie zostawić złożenia wniosku na ostatnią chwilę.

Źródło:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168);
2. Strona internetowa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

CZYTAJ DALEJ

O CO CHODZI Z TYM RODO?

W ostatnich miesiącach gorącym tematem jest tzw. RODO. Wciąż wywołuje dużo pytań oraz obaw przed grożącymi karami finansowymi. W niniejszym artykule wyjaśnimy czym jest RODO, jaki jest jego cel oraz jakie nakłada obowiązki.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ZMIANA ZASAD ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Warto podkreślić, iż zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę nadal jest możliwe, jednak z pewnymi zmianami. Wcześniejsze przepisy przewidywały możliwość  zatrudniania cudzoziemców na podstawie rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Możliwość ta została zachowana – regulacje dotyczące oświadczeń zostały przeniesione do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmieniła się nazwa:

z OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI na -> OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

JAK LEGALNIE KORZYSTAĆ Z RUCHU BEZWIZOWEGO Z BIAŁORUSIĄ?

W  dniu 26 grudnia 2017 r. Prezydent Republiki Białorusi podpisał Dekret nr 462, na mocy którego, od dnia 1 stycznia 2018 r., obowiązują nowe regulacje dotyczące ruchu bezwizowego w celu turystycznym na teren Białorusi.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

CZY CUDZOZIEMIEC MOŻE LICZYĆ NA 500+ ?

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiąganego dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie również dla pierwszego lub jedynego dziecka,  przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zasady przyznawania świadczenia 500 plus szczegółowo reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (dalej: „Ustawa”). (więcej…)

CZYTAJ DALEJ

MINIMALNA PŁACA ZLECENIOBIORCY – CUDZOZIEMCA

Od dnia 1 stycznia 2017 r. dla osób pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych, obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie za czynności świadczone przez zleceniobiorców, przysługuje bez względu na to, w jakiej formie pobierają wynagrodzenie: godzinowe, dzienne, tygodniowe, zadaniowe lub akordowe.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

NOWY RODZAJ ZEZWOLENIA NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW

W połowie sierpnia ogłoszono Ustawę*, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień europejskiej Dyrektywy**, zobowiązującej państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców. Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury wykonywania pracy krótkoterminowej na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy przez obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland