PORADY

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY NA TERYTORIUM POLSKI

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY NA TERYTORIUM POLSKI

31 marca 2017 | Delegowanie

W dniu 18 czerwca 2016 roku weszła w Polsce w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 10 czerwca 2016r. (Dz.U. 2016, poz. 868). Ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE z dnia 15 maja 2014 roku dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

KOGO I W JAKICH SYTUACJACH DOTYCZY USTAWA

Ustawa kompleksowo reguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Warto podkreślić, że ma ona zastosowanie nie tylko do pracowników delegowanych w ramach Unii Europejskiej, ale jest również bezpośrednio stosowana do pracowników delegowanych z krajów niebędących członkami UE.
Wyjątki! Przepisów ustawy nie stosujemy do:
1. przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg morskich statków handlowych;
2. transportu międzynarodowego, z wyłączeniem przewozów kabotażowych.


W ustawie określone są zasady:

  • ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium RP,
  • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
  • współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z właściwymi organami innych państw członkowskich w zakresie delegowania pracowników,
  • transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

MINIMALNE WARUNKI ZATRUDNIENIA – CZYLI OBOWIĄZKI DELEGUJĄCEGO PRACODAWCY

Ustawa ma na celu umożliwienie egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym realizowane są usługi świadczone przez pracodawców delegujących. Zgodnie z przepisami ustawy, pracodawca delegujący pracownika do Polski musi zapewnić mu warunki nie gorsze niż wynikające z przepisów ustawy Kodeks Pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Z uwzględnieniem pewnych wyjątków określonych w ustawie, warunki te dotyczą:

1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
2) wymiaru urlopu wypoczynkowego,
3) minimalnego wynagrodzenia za pracę,
4) wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
5) bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,
7) zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
8) zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Uwaga! ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA WYKONAWCY POWIERZAJĄCEGO WYKONANIE PRAC

Dodatkowo ustawa reguluje kwestię solidarnej odpowiedzialności wykonawców i podwykonawców realizujących usługę w Polsce. Oznacza to, że firma/wykonawca, dla którego pracodawca delegujący jest podwykonawcą, odpowiada wobec pracownika delegowanego za zaległe niewypłacone wynagrodzenie. Pracownik może więc domagać się wypłacenia zaległego wynagrodzenia nie tylko u swojego pracodawcy, ale także u polskiego wykonawcy.

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI – WYZNACZENIE OSOBY DO KONTAKTÓW Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY!

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP ma obowiązek wyznaczenia osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy ( dalej: „PIP”). Na żądanie PIP osoba ta ma niezwłocznie przekazać dane osoby upoważnionej ( imię i nazwisko, adres pobytu, numer telefonu i służbowy email)  przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP do reprezentowania go w trakcie prowadzonej kontroli. Na uzasadniony wniosek PIP, w związku z prowadzoną kontrolą, wyznaczona osoba powinna być dostępna na terytorium RP.
Dodatkowo, pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, składa PIP oświadczenie zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. Oświadczenie to zawiera między innymi informacje dotyczące:
1) danych identyfikujących pracodawcę;
2) przewidywanej liczby pracowników delegowanych na terytorium RP;
3)przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) adresów miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium RP;
5) charakteru usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) danych osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z PIP;
Oświadczenie składa się w języku polskim lub w języku angielskim w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej.
Warto podkreślić, że pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP jest również obowiązany w okresie delegowania do przechowywania na terytorium RP dokumentacji pracowniczej (w postaci papierowej lub elektronicznej) oraz tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

Jak wynika z powyższej analizy nowej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, na pracodawcach ciąży wiele obowiązków, które muszą spełnić delegując pracowników do pracy w Polsce. Za niewykonanie powyższych obowiązków grożą kary grzywny w granicach od 1.000 zł do nawet 30.000 zł.
Potrzebujesz wsparcia w procesie delegowania pracowników? Sprawdź jak możemy Ci pomóc. 

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland