PORADY

EXIT TAX – NOWY PODATEK OD PRZENIESIENIA BIZNESU

EXIT TAX – NOWY PODATEK OD PRZENIESIENIA BIZNESU

18 października 2018 | Działalność gospodarcza

Designed by Snowing

CO TO JEST EXIT TAX?

W dniu 24 sierpnia 2018r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając tzw. Exit Tax – podatek od nierealizowanych zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa. Opodatkowanie ma dotyczyć tych niezrealizowanych zysków, które podatnik osiągnąłby w Polsce z prowadzenia przedsiębiorstwa albo z papierów wartościowych, udziałów w spółkach i funduszach inwestycyjnych.

KOGO MA DOTYCZYĆ EXIT TAX?

Opodatkowaniu mają podlegać:

  • Osoby prawne (podatnicy CIT) – gdy zdecydują się przenieść całość lub część biznesu za granicę lub zmienić rezydenturę podatkową;
  • Osoby fizyczne (podatnicy PIT) – w przypadku osób zamieszkujących Polskę od co najmniej 5 lat. Exit Tax obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale też udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne.

 

JAKA BĘDZIE STAWKA OPODATKOWANIA?

W przypadku podatników CIT stawka podatku wyniesie 19 procent podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowić ma suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. Z kolei dochód z niezrealizowanych zysków stanowić ma nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynikającego ze zmiany rezydencji podatkowej, ustalanej na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową. Podatek trzeba będzie opłacić, jeśli wartość przenoszonego biznesu lub jego części przekroczy 2 mln zł.

W przypadku osób fizycznych, tak jak w przypadku firm, fiskus potrąci należność od niezrealizowanych przychodów powyżej 2 mln zł. Obowiązywać mają dwie stawki podatkowe: 3-procentowa i podwyższona, 19-procentowa, gdy możliwe będzie tylko oszacowanie wartości majątku.

 

JAKA JEST PRZEWIDYWANA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE EXIT TAX?

Wprowadzenie Exit Tax wynika z konieczności implementacji dyrektywy unijnej ATAD z dnia 12 lipca 2016 r. 2016/1164. Choć unijne przepisy nakazują wprowadzić nowy podatek do końca 2019 roku, polski resort finansów zapowiada wcześniejszą datę wejścia w życie Exit Tax – wskazując początek przyszłego roku.

 

CZY MOŻNA ROZŁOŻYĆ PODATEK NA RATY?

Z projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wynika, że podatek od «wyprowadzki» będzie można za zgodą urzędu skarbowego rozłożyć na raty na okres do 5 lat pod określonymi warunkami. W projekcie zaznaczono, że rozłożenie na raty może dotyczyć przypadków wyprowadzki do kraju UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw, z którymi Polska lub UE zawarła umowę o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych. Ponadto, regulacja zakłada, że Exit Tax nie będzie obejmował aktywów, które powrócą do kraju macierzystego w terminie 12 miesięcy.

 

JAKI JEST CEL EXIT TAX?
Przede wszystkim Exit Tax ma ograniczyć możliwość stosowania optymalizacji podatkowych poprzez przenoszenie central firm, części lub całego biznesu do innych jurysdykcji podatkowych. Innymi słowy ma zniechęcić przedsiębiorców do przenoszenia siedziby czy aktywów do państw, w których mogliby korzystać z dodatkowych preferencji podatkowych. Powyższe wynika z konieczności implementacji dyrektywy unijnej ATAD, która ustanawia przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania.
Według Dyrektywy ATAD Exit Tax ma dotyczyć podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak, również i podatnicy PIT mogą zostać obciążeni nowym podatkiem (na przykład, jeśli rodzina, zamieszkująca w Polsce oraz mająca rezydencję podatkową w Polsce przenosi się za granicę, tracą oni rezydencję podatkową w Polsce, stając się jednocześnie rezydentami podatkowymi innego kraju. W tym przypadku, w razie sprzedaży udziałów w spółkach, akcji, papierów wartościowych zakupionych kilka lat temu w Polsce – mogą zostać zobowiązani do zapłaty Exit Tax).
Na zakończenie, warto podkreślić, że projekt ustawy jest w chwili obecnej uzgadniany, trwają również konsultacje społeczne związanego z jego treścią. Z jednej strony nowe regulacje mają zniechęcać podatników do migracji i zwalczać nadużycia podatkowe z tym związane, a tym samym przyczyniać się do utrzymania źródła wpływów podatkowych. Z drugiej strony, projekt ustawy w dużej mierze wykracza poza zakres wymogów wynikających z dyrektywy.
Zgodnie z opinią samorządu doradców podatkowych, proponowany projekt ustawy związany jest z dużym poziomem opresyjności proponowanych rozwiązań oraz dużym poziomem niejasności i skomplikowania przepisów. Ponadto implementacja Unijnej dyrektywy może doprowadzić do naruszenia m.in. zasady swobodnego przepływu osób i kapitału.

Źródła:
1) https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow;
2) https://www.blog.ey.pl/taxweb/;
3) https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308259985-Exit-tax-Ministerstwo-Finansow-ujawnilo-projekt-ustawy-wprowadzajacej-tzw-podatek-od-wyjscia.html;
4) http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309.

Autor: Hanna Rakitskaya, Aplikant Radcowski 
Nadzór Redakcyjny: Paweł Tokarski, Radca Prawny

 

 

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland