PORADY

Jakie są sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców?

Jakie są sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców?

30 marca 2018 | Delegowanie

Z roku na rok rośnie liczba pracodawców kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz SG pod kątem legalności zatrudnienia, a  sankcje grożące za naruszenie postanowień ustaw są dość dotkliwe oraz rodzą daleko idące konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i dla cudzoziemca.


KTO JEST UPRAWNIONY DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI?

 • Straż Graniczna ( SG)

Do zadań Straży Granicznej należy przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika i inne instytucje, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących wspomnianego zakresu osoby fizyczne.

 • Państwowa Inspekcja Pracy ( PIP)

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, w tym prawidłowości delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospoltej Polski.

 

CO TO ZNACZY NIELEGALNIE WYKONYWAĆ PRACĘ?

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie pracy przez cudzoziemca:

 • Który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium RP;
 • Którego podstwa pobytu na terytorium RP nie uprawnia do wykonywania pracy;
 • Który nie posiada zezwolenia na pracę, ewentualnie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • Który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • Który wykonuje pracę bez zawarcia wymaganej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (forma pisemna).

 

JAKIE SĄ SANKCJE ZA NIELEGALNE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCA ORAZ ZA NIELEGALNE WYKONYWANIE PRACY?

Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jak również nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowią wykroczenia. Czyn popełniony przez osobę działającą w imieniu pracodawcy jest zagrożony karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł, zaś cudzoziemcowi grozi grzywna nie niższa niz 1.000 zł.

Poza tym karze grzywny od 200 zł do 2 tys. zł podlegają:

 • agencja pracy tymczasowej lub działający w jej imieniu za niepoinformowanie starosty o:

– zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,

– przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

– zawarciu z cudzoziemcem umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

 • zatrudniający za nie zawarcie umowy najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej albo nieprzedstawienie jej w języku zrozumiałym dla cudzoziemca z zezwoleniem na pracę sezonową,
 • zatrudniający za nie zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej i języku dla niego zrozumiałym.

Jeżeli w trakcie przeprowadzanej kontroli, Inspektor PIP stwierdzi wykroczenie, polegające na powierzeniu nielegalnego  wykonywania pracy lub nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca – występuje z wniokiem do Sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, także zawiadamia właściwe organy o naruszeniu przepisów, jeżeli nadzór nad ich przestrzeganiem nie należy do kompetencji PIP, a w szczególności Straż Graniczną oraz Wojewodę – o naruszeniu przepisów o cudzoziemcach. Na podstawie powiadomienia skierowanego przez PIP do Straży Granicznej właściwy organ może wydać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (opuszczenia terytorium RP). Natomiast zawiadomienie właściwego wojewody może skutkować wydaniem przez ten organ decyzji o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca bądź decyzji o odmowie wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców u danego pracodawcy.

 

KARY ZA NIELEGALNE POWIERZENIE PRACY

Pracodawca może również ponosić konsekwencje wynikające z powierzenia pracy cudzoziemcowi nielegalnie przebywającemu na terytorium Polski. Według Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracodawca ma obowiązek:

 • żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (wiza/karta pobytu);
 • przechowywać kopię tego dokumentu w aktach;
 • w terminie 7 dni zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.

Za zatrudnienie cudzoziemca, który nie ma prawa pobytu w Polsce pracodawcy grozi surowa kara finansowa, która może sięgać 10.000 zł, a w niektórych wypadkach, jak na przykład nielegalne powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, będącemu pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi oraz w przypadku powierzenia pracy w warunkach szczególnego wykorzystania (wyzysku) grozi – kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat trzech. Pracodawca także jest zobowiązany do wypłaty należnych nielegalnie zatrudnionym przez nich cudzoziemcom zaległych wynagrodzeń i związanych z nimi świadczeń.

 

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ KARY?

Nie podlega karze za wykroczenia i przestępstwa podmiot, który powierzy pracę cudzoziemcowi, nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski, jeżeli w momencie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, spełni określone w ustawie warunki:

 • zażąda od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • przechowuje kopię tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca (chyba że wiedział, że przedstawiony dokument został sfałszowany);
 • zgłosi cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.

Źródłа:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • https://www.mpips.gov.pl/; https://www.pip.gov.pl/pl

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland