PORADY

MINIMALNA PŁACA ZLECENIOBIORCY – CUDZOZIEMCA

MINIMALNA PŁACA ZLECENIOBIORCY – CUDZOZIEMCA

13 listopada 2017 | Działalność gospodarcza

Od dnia 1 stycznia 2017 r. dla osób pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych, obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie za czynności świadczone przez zleceniobiorców, przysługuje bez względu na to, w jakiej formie pobierają wynagrodzenie: godzinowe, dzienne, tygodniowe, zadaniowe lub akordowe.


KOMU PRZYSŁUGUJE MINIMALNA STAWKA GODZINOWA?

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników lub nie zawierającą umów ze zleceniobiorcami albo osobą fizyczną nie wykonującą działalności gospodarczej z przedsiębiorcą lub inną jednostką organizacyjną, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Tym samym, zgodnie z ustawą, przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi jest:

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
 • osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej,

która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 k.c. i art. 750 k.c. (tj. umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Ważne! Warto podkreślić, że powyższy warunek spełniają również cudzoziemcy, do których na tych samych zasadach stosujemy przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej!


PRZEDSIĘBIORCA CZYLI KTO?

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą, działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Cechami, które decydują o tym, że dana działalność jest działalnością gospodarczą jest zarobkowość, zorganizowanie oraz ciągłość. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilne w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy mają również zastosowanie do tzw. samozatrudnionych, czyli do osób fizycznych niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy. W przypadku gdy samozatrudniony, prowadzący działalność gospodarczą, zawiera umowy zlecenia z innymi podmiotami i przy ich pomocy wykonuje zleconą mu pracę, nie znajdą zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


CZY MINIMALNA STAWKA GODZINOWA MA ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ DO UMÓW ZAWARTYCH PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2017?

Tak, minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych od dnia jej wejścia w życie, jak również do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. i trwających po tym dniu.


ILE DOKŁADNIE WYNOSI MINIMALNA STAWKA GODZINOWA?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. wynosi 13 zł brutto za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. W kolejnych latach stawka ta będzie waloryzowana w stopniu odpowiadającym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. Tym samym, od dnia 1 stycznia 2018 r. ustalono minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, według zasad określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, a także ewentualnym potrąceniom wierzytelności oraz egzekucji, z uwzględnieniem art. 833 kodeksu postępowania cywilnego.


NIEODPŁATNE UMOWY ZLECENIA

Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość zawierania nieodpłatnych umów zlecenia, bowiem cechą tego rodzaju umów jest, w zależności od woli stron, ich odpłatność lub nieodpłatność. Trzeba jednak podkreślić, że zasadą jest odpłatność zlecenia. Zleceniobiorcy należy się stosowne wynagrodzenie, jeżeli ani z okoliczności, ani z umowy nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się je wykonać bez wynagrodzenia.  W tym zakresie, kluczową rolę odgrywać będzie wola przyjmującego zlecenie oraz treść umowy.


DO JAKICH UMÓW MA ZASTOSOWANIE MINIMALNA STAWKA GODZINOWA?

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia lub umów o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu. Takimi umowami są np. umowa w zakresie reklamy, umowa sponsoringu, umowa o świadczenie usług sportowych czy umowa pośrednictwa.


DO JAKICH UMÓW NIE MUSIMY STOSOWAĆ PRZEPISÓW O MINIMALNEJ STAWCE GODZINOWEJ?

 


Minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się do:

 1. świadczących usługi dla osoby fizycznej;
 2. umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;
 3. umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 4. umów:
 • o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 • o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 • w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

– jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

 1. umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
 2. umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:

 • uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub
 • działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

– takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, pozyskane zlecenia, obrót, sprzedaż, wykonane usługi lub uzyskane należności.

 

LICZBA GODZIN ŚWIADCZONYCH USŁUG – JAK JĄ USTALAĆ?

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nakaz ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców. Rejestrowanie czasu pracy ma na celu prawidłowe ustalenie wysokości należnego zleceniobiorcy wynagrodzenia za pracę.

Strony mogą ustalić metodę rejestrowania czasu wykonywanej przez zleceniobiorcę pracy w sposób dowolny, przy czym czas pracy zleceniobiorcy powinien wynikać z zawartej z nim umowy.

Warto wskazać, że do czasu pracy zleceniodawcy, od którego uzależniona jest wysokość należnego wynagrodzenia, zaliczeniu podlegają tylko godziny faktycznej pracy.


FORMA UMOWY

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy umowa zlecenia lub umowa oświadczeniu usług nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, powinni potwierdzić przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej wszystkie ustalenia odnośnie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku braku takiego potwierdzenia, obowiązek rejestrowania czasu pracy spoczywać będzie  na zleceniobiorcy.

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, ma obowiązek przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez 3 lata od dnia, kiedy wynagrodzenie za zlecenie stało się wymagalne.

Przepisów nakazujących rejestrowanie czasu pracy nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi, w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W tym przypadku to pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.


OCHRONA MINIMALNEJ STAWKI DLA ZLECENIOBIORCÓW

Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych podlega szczególnej ochronie. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu – w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc,  co najmniej raz w miesiącu. Ponadto, obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do tego wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę. Wynagrodzenie podlega również ochronie przed egzekucją na zasadach określonych w art. 833 k.p.c.


CO GROZI ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW?

Zleceniodawca, który nie przestrzega minimalnej stawki godzinowej będzie podlegał karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Inspektorzy pracy uprawnieni są do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej,  stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.
Źródła:

 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 września 2016 r. w sprawie ustalania minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców.

 

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland