PORADY

Co możesz przywieźć do Polski z krajów spoza UE?

Co możesz przywieźć do Polski z krajów spoza UE?

9 maja 2018 | Obywatele Ukrainy

compositing piramid in the egypt desert

W trakcie zagranicznego wyjazdu, często zastanawiamy się, czy zakupione przez nas pamiątki lub prezenty dla przyjaciół i rodziny, będziemy mogli bez przeszkód i dodatkowych opłat celnych przywieźć na terytorium UE. W dzisiejszym wpisie, postaramy się przybliżyć przepisy regulujące przewóz najbardziej popularnych towarów z krajów trzecich na terytorium UE.

Przepisy prawa celnego przewidują możliwość zwolnienia z należności przywozowych niektórych towarów, które przywożone są z terytorium państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

Co jest zwolnione z opłat?

Z przywozowych należności celnych zwolnione są towary niemające handlowego charakteru, które znajdują się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw nienależących do UE, w transporcie lądowym do równowartości 300 euro, natomiast w transporcie lotniczym i morskim do równowartości 430 euro.

Przez przywóz o charakterze niehandlowym, rozumie się przywóz spełniający łącznie  następujące warunki:

 • odbywa się okazjonalnie;
 • obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty.

Należy podkreślić, że do ww. wartości nie wliczamy:

 • wartości bagażu osobistego (importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie),
 • wartości produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego,
 • wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów,
 • wskazanych poniżej wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych.

Napoje alkoholowe – przewożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej (np. wódka) – 1 litr lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 2 litry, i
 • wina niemusujące – 4 litry, i
 • piwo – 16 litrów.

Napoje alkoholowe – przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, mającego miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub będącego pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub będącego członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 0,5 litra, i
 • wina niemusujące – 0,5 litra, i
 • piwo – 2 litry.

Zwolnienie w ramach powyższych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych (bez piwa i wina), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Wyroby tytoniowe – transport lotniczy lub w transporcie morskim przez
podróżnego, który ukończył 17 lat

 • papierosy – 200 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
 • cygara – 50 sztuk, lub
 • tytoń do palenia – 250 g.

Wyroby tytoniowe – transport lądowy lub w transporcie morskim przez
podróżnego, który ukończył 17 lat

 • papierosy – 40 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub
 • cygara – 10 sztuk, lub
 • tytoń do palenia – 50 g.

Zwolnienie można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, jeżeli suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Czy musisz zgłaszać przewożone złoto lub gotówkę?

Podróżujący przekraczający granicę państwową mają obowiązek zgłoszenia przywozu złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.

Warto podkreślić, że w Polsce obowiązek zgłoszenia środków pieniężnych dotyczy również rezydentów i nierezydentów przekraczających granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi UE (z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi UE, które jednocześnie należą do obszaru Schengen).

Środkami pieniężnymi, które zgodnie z rozporządzenia (WE) 1889/2005 oraz polskim prawem dewizowym podlegają zgłoszeniu, są:

 • zbywalne papiery na okaziciela, w tym instrumenty płatnicze na okaziciela, takie jak czeki podróżne, instrumenty zbywalne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne) na okaziciela, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu, oraz instrumenty niekompletne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne), które są podpisane, lecz nie zawierają nazwiska odbiorcy płatności;
 • gotówkę (banknoty i monety będące w obiegu jako środki płatnicze);
 • banknoty i monety (w walucie polskiej i obcej) niebędące w obiegu jako środek płatniczy, lecz podlegające oficjalnej wymianie na taki środek;
 • złoto dewizowe i platyna dewizowa, tj. złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.

Substancje psychotropowe i odurzające

Przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych jest dozwolony na własne potrzeby lecznicze, jeżeli podróżujący przedstawi zaświadczenie zawierające dane pacjenta, lekarza, leku i organ wystawiający lub uwierzytelniający.

Poza wyżej wskazanymi przypadkami, przewóz lub wywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych jest zakazany, z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie zezwoleń.

Leki

Osoby przybywające do Polski mogą przywieźć ze sobą, na własne potrzeby lecznicze, bez stosowanego zezwolenie Ministra Zdrowia, produkty lecznicze w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań.

Czy do Polski można przywieźć broń?

Zarówno wywóz jaki i przywóz broni, wymaga zgłoszenia takiego przewozu organom celnym oraz uzyskania wymaganych prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową. Podróżujący będący obywatelami UE mogą przywozić i wywozić broń oraz amunicję na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej wydawanej przez państwo UE.

Jak przywieźć nowo zakupionego pupila?

Zwierzęta domowe – psy, koty i fretki (w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk) –  mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza teren UE, jeżeli zwierzę domowe:

– posiada identyfikator (elektroniczny lub w postaci tatuażu – kwestie te  regulowane są bezpośrednio przez każde państwo);

– jest zaszczepione przeciwko wściekliźnie;

– posiada dokumenty potwierdzające fakt szczepienia – paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne.

Rośliny

Rośliny mogą być przywożone na terytorium RP, bez konieczności przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej,  w  następującej ilości:

 • świeże owoce  – 5 kilogramów;
 • świeże warzywa – 5 kilogramów (z wyłączeniem bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L tj.  ziemniaków)
 • kwiaty cięte – 50 sztuk;
 • cięte drzewka choinkowe – 1 sztuka;
 • części roślin iglastych  – 5 sztuk.

Gatunki zagrożone wyginięciem – czego nie przywozić?

Podróżujący, który chce przywieźć z krajów trzecich na teren UE rośliny i zwierzęta będące lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem, może to zrobić jedynie na podstawie wcześniej wydanych dokumentów CITES, wydawanych przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw.

Ważne! Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa.

Poniżej lista przykładowych okazów, których przywóz w bagażu osobistym podróżnego na teren UE, na które nie są wymagane żadne dokumenty (nie dotyczy przesyłek pocztowych):

 • kawior z ryb jesiotrokształtnych – do 125 g na osobę w opakowaniu indywidualnie oznakowanym;
 • przetworzone okazy krokodylowych czyli torebki, buty, paski itp. wyroby – do 4 szt. na osobę ( odstępstwo to nie jest stosowane w przypadku przywozu okazów z aneksu A Konwencji Waszyngtońskiej oraz mięsa i trofeów myśliwskich);
 • muszle skrzydelnika olbrzymiego – do 3 szt. na osobę;
 • pławikoniki – do 4 martwych okazów na osobę;
 • muszle przydaczni – do 3 okazów na osobę, łącznie nie więcej niż 3 kg. Jako okaz należy rozumieć 3 połówki niepasujące do siebie (połówki z 3 różnych osobników) lub całe muszle składające się z 2 pasujących połówek (do 3 szt. całych muszli).

Jak dokonać zgłoszenia celnego?

Podróżny może dokonać zgłoszenia celnego przywożonych towarów w jednej z następujących form:
– pisemnej (za pomocą formularza SAD),
– elektronicznej (system CELINA, natomiast w stosunku do  procedury wywozowej w systemie ECS)
– ustnej,
–  w wyniku dokonania czynności odpowiadającej zgłoszeniu celnemu – np. przejście zielonym pasem.

 

Podstawa prawna:

–  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października  2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz. Urz. UE L 269 z  10.10.2013, str.1, z późn. zm.);
–  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego  wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009);
– Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r.  w sprawie zwolnienia towarów  przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej  i akcyzy (Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007);
–  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1221, z późn. zm.);
–  Rozporządzenie Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 61 z 3.3.1997);
–  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.  43, z późn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 240, poz. 1757);
–  strona internetowa: www.finanse.mf.gov.pl

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland