PORADY

POBYT CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA POLSKIEGO NA TERYTORIUM POLSKI

POBYT CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA POLSKIEGO NA TERYTORIUM POLSKI

16 maja 2017 | Pobyt czasowy

Twój pracownik (cudzoziemiec) posiada polskie obywatelstwo i chce zaprosić rodzinę do Polski? Sprawdź jak może to zrobić.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 

Członkiem rodziny, który może wystąpić o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jest:
1. cudzoziemiec w związku małżeńskim uznanym przez prawo polskie
2.dziecko (do 18 roku życia) cudzoziemca i obywatela polskiego, które posiada już pobyt czasowy przyznany mu jako członkowi rodziny Polaka
3. cudzoziemiec, który był członkiem rodziny obywatela Polski do momentu:

  • orzeczenia rozwodu lub separacji (pod warunkiem, że rozwiedziony małżonek udowodni, że przemawia za tym jego ważny interes)
  • śmierci współmałżonka, obywatela Polski
  • śmierci rodzica nieletniego dziecka, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, gdy przemawia za tym ważny interes dziecka

może otrzymać kolejne zezwolenie na pobyt czasowy – jednorazowo i nie dłużej niż na 3 lata – dla członka rodziny obywatela Polski.

ZWIĄZKI NIEFORMALNE

Członkowie rodzin związków nieformalnych mogą wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy do Wojewody. W takiej sytuacji mają obowiązek wykazać, że:

  • prowadzą z obywatelem Polski życie rodzinne,
  • posiadają ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Polski,
  • posiadają regularne i stabilne źródło dochodu.

DALSZA RODZINA

W przypadku pozostałych członków rodziny np. kuzynostwa, rodziców również można wystąpić do Wojewody. Jednak powód takiego wniosku musi wynikać z:

  1. zależności finansowej od obywatela polskiego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym w kraju, z którego przybył cudzoziemiec,
  2. poważne względy zdrowotne wymagające osobistej opieki ze strony obywatela polskiego

Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski oraz regularnego i stabilnego źródła dochodu.

Źródło.

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland