USŁUGI

EOS ET ACCUSAMUS

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA

Obsługa prawna zatrudnienia i legalizacji pobytu obcokrajowców.
W przypadku firm zatrudniających powyżej 15 cudzoziemców, oferujemy usługę optymalizacji kosztów pracowniczych – nawet do 30%.
Oprócz kompleksowej obsługi prawnej oferujemy wsparcie w zakresie pozyskania pracowników (cudzoziemców) niezbędnych do rozwoju Państwa biznesu.

Zakres pozostałych usług:

 • Wizy
 • Odwołania od negatywnych decyzji wizowych
 • Zezwolenie na pracę (Typ A do E)
 • Zezwolenie na pracę wymagającą szczególnych, wysokich kwalifikacji (blue card)
 • Zezwolenie na pobyt czasowy pracownika w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP, Karta Pobytu
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, Karta Pobytu
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, Karta Pobytu
 • Zezwolenie na pobyt stały, Karta Pobytu
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia (dotyczy obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawi, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy)
 • Informacja Starosty (Test rynku pracy)
 • Pomoc przy nadawaniu numeru PESEL, NIP, REGON
 • Zameldowanie cudzoziemca
 • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez cudzoziemców
 • Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
 • Reprezentacja w postępowaniu przed Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Pracy, USC (transkrypcja aktów małżeństwa i urodzenia; odpisy aktów stanu cywilnego), US (zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, MSWiA (zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości)
 • Kompleksowa obsługa prawna podmiotu gospodarczego (min. sporządzanie umów, bieżąca pomoc w zakresie prawa pracy, windykacja należności, reprezentowanie podmiotu przed organami administracyjnymi i sądami)

RELOKACJA RODZINY CUDZOZIEMCA

 • Wizy
 • Odwołania od negatywnych decyzji wizowych
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, Karta Pobytu
 • Zezwolenie na pobyt stały, Karta Pobytu
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, Karta Pobytu
 • Zezwolenie na pobyt czasowy członków rodzin cudzoziemców przebywających na terytorium RP
 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP (cudzoziemców)
 • Zezwolenie na pobyt w Polsce w przypadku wskazania innych okoliczności
 • Inne okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu
 • Karta Polaka
 • Obywatelstwo Polski: nadanie obywatelstwa polskiego, uznanie za obywatela polskiego, uzyskanie obywatelstwa polskiego, przywrócenie obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego
 • Pomoc przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • Pomoc z programu 500+ dla cudzoziemców
 • Nauka w Polsce: pomoc przy rejestracji na studia, pomoc w znajdowaniu szkół, przedszkoli dla dzieci cudzoziemców, pomoc przy nostryfikacjach dyplomów, zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach wyższych
 • Zaproszenia dla cudzoziemców
 • Pomoc w uzyskaniu świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającego się w Polsce
 • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez cudzoziemców
 • Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
 • Reprezentacja w postępowaniu przed Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Pracy, USC (transkrypcja aktów małżeństwa i urodzenia; odpisy aktów stanu cywilnego), US (zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, MSWiA (zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości)

ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA

Oddelegowanie przez polskiego pracodawcę pracowników z UE i spoza UE do pracy w innym niż Polska kraju UE lub oddelegowanie przez pracodawcę zagranicznego pracowników z UE i spoza UE do pracy w Polsce.

Usługi świadczymy w zakresie:

 • Opracowywania dokumentów – przygotowanie dla delegowanych pracowników wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie wymaganych zezwoleń (m.in.: uzyskiwanie wiz dla obywateli krajów z poza UE do pracy w Niemczech).
 • Doradztwa – bieżące wsparcie prawne w delegowaniu pracowników za granicę. W wyniku takiej konsultacji zyskują Państwo konkretne i szybkie rozwiązanie danego problemu.
  Formy doradztwa: telefon, email, spotkanie.
 • Ekspertyz– pisemna analiza konkretnego problemu i przedstawienie efektywnych sposobów jego rozwiązania. Dokument przygotowany jest w oparciu o praktykę branżową i kompleksową interpretację przepisów prawnych.
 • Reprezentacji – pełnienie funkcji pełnomocnika w postępowaniach kontrolnych oraz przed sądami i organami administracyjnymi (zwłaszcza ZUS i US).
 • Stałej obsługi prawnej – usługa obejmuje Opracowywanie dokumentów, Doradztwo, Reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz windykację należności od Państwa kontrahentów.

ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Rejestracja działalności gospodarczej i pomoc w wyborze jej formy
 • Pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pomoc przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • Pomoc przy nadawaniu numeru PESEL, NIP, REGON
 • Agencje zatrudnienia – zakładanie agencji zatrudnienia lub pomoc w prawnych aspektach działania już istniejących agencji zatrudnienia
 • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez cudzoziemców
 • Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
 • Pomoc w postępowaniach przed Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Pracy, USC (transkrypcja aktów małżeństwa i urodzenia; odpisy aktów stanu cywilnego), US (zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, MSWiA (zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości), ZUS
 • Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie międzynarodowych umów handlowych
 • Kompleksowa obsługa prawna podmiotu gospodarczego (min. sporządzanie umów, bieżąca pomoc w zakresie prawa pracy, windykacja należności, reprezentowanie podmiotu przed organami administracyjnymi i sądami)

SZKOLENIA

Szkolenia dla pracowników działu kadr:

 • wszystkie aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce (w tym obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji i Mołdawii)
 • sposoby optymalizacji procedur uzyskiwania odpowiednich dokumentów
 • Karta Polaka po nowelizacji

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland