PORADY

LEGALNE ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA BEZ ZEZWOLENIA NA PRACĘ

LEGALNE ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA BEZ ZEZWOLENIA NA PRACĘ

27 kwietnia 2017 | Pracodawca

Zatrudniając cudzoziemca musisz pamiętać, że Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu całego roku bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jedynym warunkiem jest obowiązek zarejestrowania, przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Takie oświadczenie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego podmiotu. 

Zasady postępowania w przypadku rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej,  Ukrainy określa § 1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. ( dalej: „Rozporządzenie”)

Zasady ogólne dotyczące Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Podstawowym warunkiem skorzystania z tzw. procedury uproszczonej jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Pamiętaj, że łączny okres wykonywania pracy przez danego cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających wykonywanie pracy. Warto podkreślić, że okres dopuszczalnego zatrudnienia nie musi być wykorzystywany w sposób ciągły.

Cudzoziemiec wymieniony w oświadczeniu może wykonywać pracę w Polsce tylko wtedy, gdy uzyska tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy.

Co musi zwierać Oświadczenie ?

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak
i cudzoziemca, oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w Rozporządzeniu.

Weryfikacja zamiaru powierzenia pracy

Powiatowe Urzędy Pracy rejestrują oświadczenia :

– osób fizycznych, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu  o lokalny rynek pracy;
– pracodawców, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy nie rejestrują oświadczeń w przypadku gdy:
– oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w urzędzie pracy,
– w oświadczeniu wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca,
– działalność gospodarcza jest zawieszona,
– liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia znacznie przekracza jej realne potrzeby zatrudnienia,
– agencja pracy tymczasowej nie wskaże w oświadczeniu danych dotyczących pracodawcy użytkownika do którego mają być delegowani pracownicy,
– oświadczenia noszą znamiona przerabiania, podrabiania i skreślania.

Jakie dokumenty będziesz musiał przedstawić?

W celu zarejestrowania oświadczenia jako pracodawca powinieneś złożyć wypełnione oświadczenie wraz z pouczeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podczas rejestracji oświadczenia, Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje element deklaracji dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo ich braku. Sprawdzenie powyższych deklaracji ze stanem faktycznym następuje na podstawie okazanych przez Ciebie dokumentów, czy też w oparciu o odpowiednie internetowe rejestry.

Jako pracodawca powinieneś przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie przez Ciebie działalności:

  • w przypadku spółek:  wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jak również NIP i REGON;
  • podmiot który prowadzi działalność rolniczą powinien przedstawić zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
  • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej powinny posiadać przy rejestracji dowód osobisty;
  • w przypadku podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia dodatkowo wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Pamiętaj, że oświadczenie będzie ważne dopiero po zarejestrowaniu przez urząd pracy.  Musi być ono zarejestrowane przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

Umowa w formie pisemnej

Wykonywanie pracy na zarejestrowane oświadczenie  możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z cudzoziemcem w formie pisemnej. Niezawarcie umowy w formie pisemnej jest wykroczeniem i podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.02.2017 r. zaleca się stosowanie umów o pracę zgodnie z zakresem powierzanych obowiązków jako podstawy zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy. Szczególną uwagę musisz zwrócić na zawieranie umów o dzieło.

Umowa o dzieło czy umowa zlecenie

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonywania oznaczonego dzieła rozumianego jako osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. W przypadku umowy zlecenia, czy umów o świadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonania określonych czynności. Dla umów zlecenia właściwe jest wykonywanie powtarzalnych odtwórczych czynności, bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy.

Zwróć szczególną uwagę na fakt, że charakter prawny umowy określa nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także okoliczności i warunki towarzyszące jej wykonywaniu. Jeżeli jako płatnik, nie dokonasz zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, z którą zawarłeś umowę nazwaną umową o dzieło, a w toku postępowania wyjaśniającego, bądź kontroli zostanie stwierdzone, że faktycznie zawarta została umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, terenowa jednostka organizacyjna ZUS jest uprawniona do stwierdzenia obowiązku ubezpieczeń społecznych. ZUS otrzymuje informacje i dokumenty z kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Umowa zawarta z cudzoziemcem musi być również zgodna z zarejestrowanym oświadczeniem. Praca powierzona cudzoziemcowi na warunkach innych niż określone w oświadczeniu jest wykonywana nielegalnie i skutkuje karą grzywny: dla podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie niższą niż 3000 zł a dla cudzoziemca nie niższą niż 1000 zł.

Warto podkreślić, że przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy np. poprzez rejestrację oświadczeń, w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na lokalnym rynku, Urząd będzie mógł odmówić zarejestrowania oświadczenia. W takim przypadku pracownik urzędu poinformuje Cię o liczbie kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i dla cudzoziemca.

Monitorowanie Oświadczeń

W celu zapobiegania nadużywania procedury ułatwionego uzyskania wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż deklarowany (czyli podjęcie zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu) lub też przypadku występowania innego rodzaju nadużyć (np. nie zawarcie umowy na piśmie, nie opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne lub naruszenia innych przepisów prawa pracy), Urzędy Pracy zastrzegają sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, ZUS, Urzędu Skarbowego).

Podstawa prawna:

ZOSTAW KOMENTARZ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland