logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Zatrudnianie Cudzoziemca we Wrocławiu – formalności związane z procedurą przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim

Liczba cudzoziemców  obcych państw, podejmujących pracę na terenie województwa Dolnośląskiego  wzrasta z roku na rok. Oprócz atrakcyjności samego miasta nad Odrą, cudzoziemców przyciąga rozmaity rynek ofert pracy. Przedsiębiorcy najchętniej przyjmują do pracy obywateli obcych państw zarówno na specjalistyczne stanowiska, jak i do prostych robót fizycznych. Przyjmując obcokrajowca do pracy należy spełnić szereg formalności z tym związanych.

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zatrudnieniem Obcokrajowca?

Warunkiem powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na pracę oraz legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, przyjmując pracownika przebywającego już na terytorium RP  do pracy, warto zweryfikować jakim dokumentem pobytowym się posługuje. Dokumentami takimi mogą być np.: wiza, karta pobytu ( zezwolenie na pobyt czasowy ), paszport biometryczny, pozwalający na przebywanie w ramach ruchu bezwizowego.

Wyjątkiem od powyższej zasady, iż  warunkiem powierzenia pracy jest posiadanie zezwolenia na pracę, jest tzw. procedura uproszczona, obejmująca obywateli 6 wybranych państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, umożliwiająca uzyskanie  tytułu do legalnego wykonywania pracy, posiadając ważne zarejestrowane oświadczenie ( dalej:”oświadczenie”) o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nie może by dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a okres rejestracji takiego oświadczenia wynosi z reguły 7 roboczych dni.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę, jak i oświadczenia  ciąży na Pracodawcy.

O zezwolenie na pracę pracodawca występuje  do właściwego wojewody, a w przypadku gdy jest to zezwolenie typu S – zezwolenie na pracę sezonową, pracodawca występuje do właściwego starosty.

W przypadku oświadczenia – pracodawca składa wniosek do właściwego ze względu na siedzibę/miejsce stałego  pobytu – Urzędu Pracy.

Formalności i wskazówki związane z postępowaniem przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę określonego typu Pracodawca może złożyć albo za pośrednictwem poczty – wysyłając komplet wymaganych dokumentów na adres Urzędu, albo osobiście – po wcześniejszej rezerwacji terminu, lub przez internet za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju, bezpośrednia obsługa interesantów została ograniczona. Zaleca się składanie  wniosków przez system internetowy lub drogą pocztową. Wskazówka! Wysyłając drogą pocztową warto zachować dla siebie potwierdzenie nadania – jako dowód złożenia wniosku
  2. Warto wiedzieć, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki posiada delegatury w : Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy. Każda delegatura ma swój obszar właściwości, na którym realizuje zadania w zakresie przyjmowania m.in. wniosków w sprawach o wydane zezwolenia na pracę. Podział na obszary działania Delegatur jest dostępny na stronie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  3. Czas  rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę wynosi średnio od 2 miesięcy do 6 miesięcy. Jeśli jednak Wnioskodawca złoży cały komplet wymaganych dokumentów, tym samym czyniąc zadość wymaganiom stawianym przez Urząd, można spodziewać się wydania stosownego zezwolenia na pracę już po 1 miesiącu. Wskazówka! Przed złożeniem dokumentów warto zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Dolnośląskiego  Urzędu Wojewódzkiego lub skonsultować sprawę ze specjalistą w zakresie ich kompletności i prawidłowości. Nigdy nie zaszkodzi dołączyć do kompletu dokumentów proste pismo przewodnie ze wskazaniem adresu do ew. korespondencji oraz numerem do bezpośredniego kontaktu.
  4. W trakcie procedury Wnioskodawca może kontaktować się z Urzędem celem ustalenia przebiegu postępowania. Zrobić to można albo dzwoniąc na infolinię, albo wysyłając maila na odpowiedni adres. Wysyłając maila, dostaniesz także odpowiedź zwrotną, co, w zależności od treści,   może służyć dobrym dowodem. Obecnie Dolnośląski  Urząd Wojewódzki znacznie usprawnił telefoniczną oraz mailową obsługę interesantów.
  5. Ważne!  Z dniem  10 listopada 2020r. Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim. Nowy wykaz liczy 68 zawodów,w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia tzw. „informacji starosty”. Rozporządzenie wejdzie w życie 24 listopada. Jest to kolejnym szczególnym ułatwieniem w zakresie zatrudnienia  cudzoziemców w poszczególnych  grupach zawodów.

Zatrudniając cudzoziemca, warto zadbać o dopełnienie wszystkich wymogów oraz uzyskanie stosownych pozwoleń. Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia są daleko idące i oprócz kary grzywny, która może sięgać od 1.000 do 30.000 złotych, w  przypadku poważniejszych uchybień może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu, a cudzoziemiec może być deportowany z  terytorium RP. Jeśli  nie wiesz, jak za to zabrać się i  zgromadzić potrzebne dokumenty, skontaktuj się ze specjalistą, który udzieli fachowej pomocy w konkretnej sprawie.

Źródła:


Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski