zezwolenie na pracę - Employer Poland

EXIT TAX – NOWY PODATEK OD PRZENIESIENIA BIZNESU

Designed by Snowing

CO TO JEST EXIT TAX?

W dniu 24 sierpnia 2018r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając tzw. Exit Tax – podatek od nierealizowanych zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa. Opodatkowanie ma dotyczyć tych niezrealizowanych zysków, które podatnik osiągnąłby w Polsce z prowadzenia przedsiębiorstwa albo z papierów wartościowych, udziałów w spółkach i funduszach inwestycyjnych.
(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

Czy można uzyskać odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Z roku na rok rośnie liczba rozpatrywanych spraw cudzoziemców o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze statystykami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w pierwszej połowie 2018 r.,  liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt czasowy zwiększyła się o 25 tysięcy osób, z czego największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt odnotowano w przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Indii. Z uwagi na ilość prowadzonych postępowań administracyjnych, w zakresie wydawania zezwoleń na pobyt i pracę, czas oczekiwania na decyzję wydłuża się nawet do 4 – 6 miesięcy. (więcej…)

CZYTAJ DALEJ

CUDZOZIEMCU, STUDIUJ W POLSCE!

Z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. W roku akademickim 2016/2017 uczyło się w Polsce 65 096 studentów z zagranicy. (więcej…)

CZYTAJ DALEJ

CUDZOZIEMCU, URZĄD PRZEWLEKLE ROZPOZNAJE TWOJĄ SPRAWĘ? WNIEŚ PONAGLENIE!

Ponaglenie organu jest środkiem, który przysługuje Cudzoziemcowi,  w razie naruszenia terminu załatwienia sprawy przez organy administracji publicznej. Ponaglenie rozpoznaje organ wyższego stopnia, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające przyczyny zwłoki oraz wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy.

 

 

 

 

KIEDY MOŻNA WNIEŚĆ PONAGLENIE?

Zgodnie z przepisami ustawy kodeks postepowania administracyjnego (dalej: „KPA”),  służy  Ci prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono Twojej sprawy w terminie określonym przepisami prawa (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

PAMIĘTAJ! Jedynym elementem koniecznym wskazanym przez ustawodawcę, jaki powinno zawierać ponaglenie, jest uzasadnienie.

ILE CZASU MA ORGAN ADMINISTRACJI NA ROZPOZNANIE TWOJE SPRAWY?

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Ale:

  • niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,
  • nie później niż w ciągu miesiąca powinny być załatwiane sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane,
  • w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania – sprawy w postępowaniu odwoławczym,
  • niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy w postępowaniu uproszczonym.

Ustawodawca nie wskazuje przy tym, jakie sprawy należy uznać za szczególnie skomplikowane. Co oznacza, że takie zakwalifikowanie sprawy należy do organu administracji publicznej.

UWAGA! Warto podkreślić, że do terminów określonych powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku przekroczenia terminu załatwienia sprawy decyzja jest oczywiście ważna i skuteczna. Termin załatwienia sprawy przez organ administracyjny zależy przede wszystkim od tego, czy trzeba w niej przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a także od stopnia trudności załatwienia sprawy. Nie sposób dostrzec, że większość spraw administracyjnych, rozpoznawanych w sprawach Cudzoziemców, wymaga przeprowadzenia wnikliwego postępowania dowodowego. Trzeba mieć na uwadze, że organy administracji muszę szczegółowo i dogłębnie przeanalizować zaistniały w sprawie stan faktyczny, jak również wszystkie zgromadzone w sprawie dokumenty.

PRZEKROCZENIE TERMINU

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Organ, który uchybił terminowi, jest zobligowany do wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy. Ustawodawca niestety nie wskazuje, w jakim okresie sprawę powinno się rozstrzygnąć. W ślad za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w wyr. z 24.11.2010 r. (I SAB/Wa 235/10, Legalis) : “Organ wyznaczający na podstawie art. 36 KPA nowy termin załatwienia sprawy jest związany przepisem art. 12 i 35 KPA, a zatem jest obowiązany do ustalenia możliwie najkrótszego terminu”.

DO KOGO WNIEŚĆ PONAGLENIE?

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo, jeżeli nie ma organu wyższego stopnia – do organu prowadzącego postępowanie.

W przypadku postępowań w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, organem pierwszego stopnia prowadzącym postępowanie jest właściwy Wojewoda, natomiast organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu ds. Cudzoziemców.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie,  wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy,  organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.
WAŻNE! Termin ten nosi charakter terminu zawitego i nie ma możliwości jego przedłużenia!

Organ rozpatrujący ponaglenie, zobowiązany jest wydać postanowienie, w którym wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ bezczynności lub przewlekłości, zobowiąże organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Takie postanowienie można z urzędu zmienić, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, które nie były znane w momencie wyznaczania terminu.

Należy podkreślić, że w  przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Podsumowując powyższe rozważania, należy pamiętać o przysługujących nam środkach prawnych, dających możliwość przyspieszenia rozpoznania sprawy. Niemniej, warto mieć również na uwadze specyfikę i liczbę obecnie prowadzonych spraw administracyjnych Cudzoziemców. Zgodnie z danymi znajdującymi się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w I kwartale 2018 r. ponad 50 tys. Cudzoziemców, złożyło wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy oraz ponad 1 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Z roku na rok rośnie liczba składanych wniosków.

SPRAWDŹ SKŁADANE DOKUMENTY

Przed wniesieniem ponaglenia, warto również sprawdzić, czy złożyliśmy wszystkie aktualne i wymagane prawem dokumenty, co jest podstawą szybszego rozpoznania sprawy przez organ administracyjny. To właśnie braki w dokumentach, są główną podstawą dłuższego rozpatrywania spraw Cudzoziemców, które to braki, mogą pojawić się na różnych etapach postępowania. Mając na uwadze wydłużone terminy rozpatrywania spraw o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pamiętaj również, aby nie zostawić złożenia wniosku na ostatnią chwilę.

Źródło:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168);
2. Strona internetowa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

CZYTAJ DALEJ

O CO CHODZI Z TYM RODO?

W ostatnich miesiącach gorącym tematem jest tzw. RODO. Wciąż wywołuje dużo pytań oraz obaw przed grożącymi karami finansowymi. W niniejszym artykule wyjaśnimy czym jest RODO, jaki jest jego cel oraz jakie nakłada obowiązki.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

Co możesz przywieźć do Polski z krajów spoza UE?

compositing piramid in the egypt desert

W trakcie zagranicznego wyjazdu, często zastanawiamy się, czy zakupione przez nas pamiątki lub prezenty dla przyjaciół i rodziny, będziemy mogli bez przeszkód i dodatkowych opłat celnych przywieźć na terytorium UE. W dzisiejszym wpisie, postaramy się przybliżyć przepisy regulujące przewóz najbardziej popularnych towarów z krajów trzecich na terytorium UE.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

JAK DELEGOWAĆ PRACOWNIKÓW DO PRACY NA TERYTORIUM POLSKI?

Delegując pracownika do pracy w Polsce, pracodawca jest zobowiązany dopełnić szeregu obowiązków. Dotyczą one m.in. warunków zatrudnienia delegowanych pracowników, regulują także prawa pracowników w przypadku sporów związanych z wykonywaniem pracy na terenie Polski. Szczegółowy zakres regulacji, jakie musi przestrzegać pracodawca delegujący pracowników na terytorium Polski określa Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ( Dalej: „Ustawa”)

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

Jakie są sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców?

Z roku na rok rośnie liczba pracodawców kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz SG pod kątem legalności zatrudnienia, a  sankcje grożące za naruszenie postanowień ustaw są dość dotkliwe oraz rodzą daleko idące konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i dla cudzoziemca.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

NOWE ZASADY OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

Zgodnie z zapowiedzią od 2018 roku obowiązek meldunkowy miał zostać zniesiony, jednak przygotowana przez MSWiA ustawa zakłada utrzymanie w mocy tego obowiązku i wprowadza wiele zmian.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

JAK ZDOBYĆ NOWY TYP ZEZWOLENIA NA PRACĘ?

Jedną z najważniejszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018 r.  jest wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pracę tj. zezwolenia na pracę sezonową.

(więcej…)

CZYTAJ DALEJ

ul. Kalwaryjska 69/34
30-504 Kraków

tel. 669 474 188

kancelaria@employerpoland.pl

Copyright 2019 Ⓒ Employer Poland