Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

+48 669 474 188 kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Kompleksowa obsługa prawna procesów związanych z zatrudnieniem Obcokrajowców w Polsce

Wedle prawa polskiego o wydanie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy Cudzoziemcowi wnioskuje PRACODAWCA, nie zaś sam zainteresowany podjęciem pracy Cudzoziemiec. W związku z tym faktem, to właśnie w gestii przedsiębiorcy leży uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Zaniechanie tego działania skutkuje bowiem pociągnięciem pracodawcy do odpowiedzialności karnej za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca. W konsekwencji niedopełnienia przewidzianych prawem obowiązków, pracodawca obarczony jest karą finansową i zakazem zatrudniania cudzoziemców, a Cudzoziemiec otrzymuje status pracującego nielegalnie i w konsekwencji otrzymuje nakaz opuszczenia Polski oraz zakaz wjazdu na minimum 6 miesięcy.

Jeśli obawiają się Państwo takiego ryzyka, że cenny pracownik zostanie wydalony z kraju i jednocześnie zależy Wam aby przeprowadzić pełen proces administracyjny w możliwie jak najkrótszym czasie, bez konieczności osobistego stawiennictwa we właściwych urzędach, bez wypełniania szeregu skomplikowanych dokumentów i kompletowania koniecznych załączników, bez dodatkowych wizyt i kontaktów z przedstawicielami administracji publicznej, bez przypominania i ponaglania działań urzędników polecamy skorzystać z naszej oferty. To my, w Państwa imieniu, uzyskamy wszelkie niezbędne zezwolenia, pozwolenia oraz inne niezbędne decyzje administracyjne. Nie traćcie Swojego cennego czasu, a co za tym idzie, nie tracicie Swoich pieniędzy.

 

W imieniu podmiotów zatrudniających Obcokrajowców uzyskujemy:

–  Zezwolenie na Pobyt Czasowy i Pracę (Procedura Jednolita)

Zgodnie z prawem polskim, Obcokrajowiec może podjąć pracę w Polsce, jeśli dysponuje paszportem biometrycznym ( z nieprzekroczonym okresem pobytu), bądź ważną wizą (z wyjątkiem wiz wydanych ze względu na:

  • cele turystyczne,
  • odwiedzin u rodziny i przyjaciół,
  • korzystanie z ochrony czasowej
  • przyjazd ze względów humanitarnych,
  • zezwoleniem na pobyt czasowy (za wyjątkiem Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium RP)

– Zezwolenie na Pobyt Czasowy w związku byciem członkiem rodziny cudzoziemca mający prawo pobytu w Polsce

– Zezwolenie na Pobyt i Pracę wymagającą szczególnych, wysokich kwalifikacji (tzw. Blue Card);

Zezwolenie na prace  typu A – wydawane dla Cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski;

– Zezwolenie na prace typu B – wydawane dla Cudzoziemca, który: pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców, pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji, prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy;

– Zezwolenie na prace typu C – wydawane dla Cudzoziemca pracującego w zagranicznej firmie i delegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w roku;

– Zezwolenie na prace typu D – wydawane dla Cudzoziemca, oddelegowanego tymczasowo do pracy w Polsce i zatrudnionego w zagranicznej firmie, która nie ma w Polsce oddziału lub filii;

– Zezwolenie na prace typu E – wydawane dla Cudzoziemca, oddelegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy;

– Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dla obywateli Republiki Armenii, Rep. Białorusi, Rep. Gruzji, Rep. Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy).

Employer Poland oferuje także stałą obsługę prawną Przedsiębiorcom oraz doradztwo prawne dla podmiotów zatrudniających Cudzoziemców oraz obsługę prawną procesu migracji pracownika od jednego pracodawcy do (drugiej)innej firmy, a także doradza w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia pracownika z poza UE.