logo - employer poland


Jesteśmy ekspertami, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem prawnym pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnić do swojej firmy Obcokrajowców.


Skontaktuj się z nami:

kancelaria@employerpoland.pl ul. Emaus 40/3, Kraków

Aktualności:

Back to top

Tarcza antykryzysowa – umorzenie składek, zasiłek opiekuńczy, pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Kontynuujemy cykl artykułów, poświęconych tematyce rozwiązań wynikających z tzw. Tarczy Antykryzysowej.  Omówimy kolejno kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym, zasady przyznawania pożyczki mikroprzedsiębiorcom oraz podstawy zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS, uwzględniając założenia Ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

KOMU PRZYSŁUGUJE I NA JAKICH ZASADACH?

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy, niż 14 dni, przysługuje:

 • W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, a także dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, który przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny na podstawie art. 33 Ustawy  z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

NA JAKI OKRES PRZYSŁUGUJE I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Dla ubezpieczonych w KRUS, zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej zgodnie z art. 6 pkt 7 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły oświadczenie do wypłaty zasiłku nie muszą składać ponownie – automatycznie otrzymają zasiłek za dalszy okres.

CZY MOGĄ SKORZYSTAĆ OBOJE RODZICÓW?

Generalnie, zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

KTO MOŻE UDZIELIĆ I NA JAKICH  WARUNKACH?          

Starosta może na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, kt. co najmniej w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
JAKA JEST WYSOKOŚĆ I NA CO MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA ?

Wysokość pożyczki wynosi 5 000 złotych i udzielana jest jednorazowo. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. Spłata pożyczki rozpoczyna się po trzymiesięcznym okresie karencji, przy czym okres spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona m.in. na: pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, opłacenie podatków, kosztów najmu lokalu itd.

CZY MOŻLIWE JEST UMORZENIE POŻYCZKI ?

Tak. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie jest składane po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku niespełnienia warunku, obowiązany jest do spłaty pożyczki, które odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK ORAZ JAK DŁUGO CZEKAĆ?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i za pomocą systemu praca.gov.pl. Dodatkowo, na stronach PUP uruchomione zostały infolinie do udzielenia odpowiedzi na pytania związane z udzieleniem pożyczki.

Środki niezwłocznie zostaną przekazane jednorazowo na podany numer konta, do dwóch dni roboczych od podpisania umowy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpiesza otrzymanie pożyczki.

Podstawa prawna: Art. 15 zzd i następne Ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z pkt. 40 Ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

DODATKOWE INFORMACJE

Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie wyklucza prawa do innych świadczeń przewidzianych Ustawą.

Fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości, jeżeli raty są spłacane.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACENIA SKŁADEK ZUS ZA MARZEC 2020 R. – MAJ 2020 R.

KOGO DOTYCZY ZWOLNIENIE I JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE?

Zwolnienie z opłacenia należności w pełnej wysokości przysługuje:

 • Osobom, które wykonują przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia;
 • spółdzielniom socjalnym zgłoszone przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS;
 • duchownym;
 • płatnikom składek, kt. byli zgłoszeni:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r., zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Zwolnienie z opłacenia składek w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, przysługuje:

płatnikom składek, kt. byli zgłoszeni:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Pracowników młodocianych nie wlicza się do ogólnej liczby ubezpieczonych. W tym miejscu przypomnę, że pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy spełnić dodatkowe warunki:

 • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.;
 • Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020r.;
 • Należy złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne, chyba że zgodnie z tymi przepisami następuje zwolnienie z obowiązku ich składania.

Podstawa prawna: art. 31 zo i następne Ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z pkt. 65 Ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

CZY W PRZYPADKU OPŁACENIA SKŁADEK ZA KTÓRYŚ Z MIESIĘCY (MARZEC – MAJ 2020R.) MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ ZWROTU?

Regułą jest, że zwolnienie dotyczy tylko składek nieopłaconych. Wyjątek zachodzi w przypadku opłaconych składek za marzec 2020r. W tym przypadku można wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków ( nadpłata za marzec ) najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Natomiast za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

KTO NIE PODLEGA ZWOLNIENIU?

Ze zwolnienia nie skorzystają:

 • firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie uregulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS;
 • płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do właściwego oddziału ZUS w terminie do 30 czerwca 2020r. Wniosek można złożyć w formie papierowej – wysyłając pocztą lub drogą elektroniczną PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentów w placówce ZUS  – do specjalnej skrzynki.

ILE CZEKAĆ NA DECYZJĘ I CZY MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu  miesięcznego należnego za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Od decyzji odmownej przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

ULGA W OPŁACANIU SKŁADEK

Każdy płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, niezależnie od okresu prowadzenia działalności gospodarczej, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty przed terminem płatności składek, a także wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Ulga dotyczy składek oraz odsetek od należności od stycznia 2020 r.

Stan prawny na dzień 23.04.2020r.

Zachęcamy do regularnego zaglądania i śledzenia zmian na naszej stronie.

 

Źródła:
 • Ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Ustawa z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 • Strona internetowa: zus.pl
 • Strona internetowa: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment

pięć × dwa =